آب پنیر برای مو

Vizhenameh - - ‪IRAN BANOO -

اگــر موهای خشــک و شــکننده دارید یکــی از بهتریــن درمانهــای طبیعی برای شــما، استفاده از آب پنیر است. چندین روش مصــرف آب پنیر برای داشــتن موهایی درخشــان، شــفاف و نــرم وجود دارد. مثــالً میتوانید پودر آب پنیــر را بــه شــامپوی روزانــه خود اضافــه کنیــد. روش دیگر اســتفاده از آب پنیر بهعنوان ماســک آبکشــی مو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.