طرز تهیه آب پنیر

Vizhenameh - - ‪IRAN BANOO -

آب پنیــر را بــه هیــچ وجــه دور نریزید؛ چــون آب پنیر، ضدعفونیکننده و همچنین پاککننده است و جایگاه خاصی در ســاخت لوازم آرایشــی طبیعی دارد. اولین نکتــهای که باید در مورد آب پنیر بدانید این اســت که، آب پنیــر بــا آبی کــه پنیر در ظــروف بســتهبندی در آن نگهداری میشــود، متفاوت اســت. آبی کــه هنگام باز کردن بســته پنیر با آن مواجه میشــوید چیزی جز آب نمک نیست و ارزش غذایی ندارد. یــک لیتر شــیر را جوشــانده و بگذاریــد کمی ولرم شود. سپس یک استکان سرکه خرما (توجه داشته باشــید کــه میتوان بــرای تهیــه آب پنیر از ســرکه انگور و حتی از آب لیمو نیز استفاده کرد، اما برای داشتن بهترین تأثیر از سرکه خرما استفاده کنید) را به شیر اضافه کرده و به مدت یک ساعت ظرف را کنار گذاشته تا شیر بریده و دلمه شود. شیر دلمه شــده را داخل کیسه پارچهای ریخته و آب حاصل از آن را که همان آب پنیر است با این کار جدا کرده و در ظرفی برای مصرف نگهداری کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.