پولهایم برای تو

از اختيارات قانونی زنها برای اداره اموال خودشان چه میدانيد؟

Vizhenameh - - ‪IRAN BANOO - زهرا سپیدنامه وکیل پایه یک دادگستری

چیزهایی هســتند که مردهــای جامعه ما بهطور ســنتی از آنها وحشــت دارند و در رأس همه آنها اســتقالل مالی برای زن اســت.اصالً از همان روز نخســت پدربزرگها به پســران جوان نصیحت میکننــد که: پســرم در ســه چیز باید از زنت ســر باشــی: قد، سن و مال. قدیم ندیمها که خانمها بیشــتر خانه دار بودند خیال مردها راحتتر بود اما حاال زنان یک پای مهم اشــتغال و جامعه به حســاب میآیند. خانم مهنــدس و خانم دکتر و خانم وکیل هســتند. سرشــان توی حساب کتاب اســت و درآمــد دارنــد و البته اســتقالل مالی. اما اینکه حیطه این استقالل چقدر است و زن چقدر بایــد بار مالی خانواده را به دوش بکشــد ســؤالی اســت که پاســخ به آن اهمیت فراوانی دارد. هم برای زن و هم برای مرد. صدف مانتوی رســمی پوشــیده و مقنعه مشکی زده. لباس معمول زنان کارمند. مهندس رایانه اســت. برای خودش مقــام و منصب و برو بیایی دارد. درآمد خوبی هم دارد. هفت ســال است با سعید ازدواج کرده و عین این هفت سال هم سر کار رفته اســت. شــوهرش مرد خوبی اســت و به هم عالقه دارند اما تازگیها ســؤالهایی برایش پیــش آمده. مســائلی کــه ذهنــش را درگیر کرده و خــواب و خوراکــش را گرفتــه. مثل وســواس به جانــش افتاده بــرای همین هــم تصمیم گرفته ســراغ مــن بیاید تا یکبار برای همیشــه بپرســد و خودش را از این فکر و خیال دائمی خالص کند.

حتی یک چوب کبریت

«خانــم وکیل شــوهرم مــرد خوبی اســت. تمام تالشــش را برای زندگی مــا میکند. ما هم وضع مالی متوســطی داریم خدا را شــکر ســرپناهی از خودمــان داریــم و ماشــینی اما تازگیهــا چیزی ذهنــم را درگیر کرده. هفت ســال اســت که پا به پای همسرم کار کردهام و سختی کشیدهام. حتی میتوانم بگویم دو برابر او کار کردهام چون عالوه بــر کار بیــرون کار خانــه را هــم کــردهام و به بچه کوچکمان هم رســیدهام. اما دریــغ از یک چوب کبریــت که بهنام من باشــد. هرچه از کار ســخت و طاقــت فرســا در آوردهام گذاشــتهام در ســبد اخالص و تقدیم شوهرم کردهام البته او هم مرد خوبی اســت اما وقتی میخواســتیم خانهمان را بخریــم یک بار به روی خودش نیاورد که کم کم نصــف پــول این خانــه از عرق جبین من اســت. من هم آن موقع حال و حوصله جدل نداشــتم و بــه روی خودم نیاوردم. حاال بعد از چهارســال میخواهیم خانه را عوض کنیم و خانه بزرگتری بخریــم کــه در تهیه پول آن خانــه هم من نقش بســزایی دارم. آمــدم پیشــتان تــا ببینــم یک زن شــاغل چقــدر میتوانــد در امــوال مشــترکی که بهدســت میآیــد ســهیم باشــد و اصــوالً چقــدر اجــازه دخــل و تصــرف در پول خــودش را دارد؟ «دغدغــه امروز صدف، دغدغه بســیاری از زنان شــاغل اســت. زنان گاهی وقتها بعد از سالها کار طاقت فرســا و بازنشســتگی ناگهان چشم باز میکنند و میبینند که چیزی از خود ندارند.

اموال زن

امــا جالب اســت بدانید در قانون ایــران، وضعیت مالی زنان متأهل بسیار مورد توجه بوده و حتی به جرأت میتوانم بگویم کــه درصد باالیی از قوانین مــا قوانینــی به نفع زنــان و به ضرر مردان هســتند و مهمتریــن موضــوع در حقــوق ایــران این اســت کــه در قانــون مــا امــوال زن و مرد دارایی مشــترک را تشــکیل نمیدهد، بلکه امــوال هریک از زوجین مســتقل و جــدا از امــوال دیگــری اســت. بعــد از جدایی هم آنچه مشــمول شــرط تصنیف میشود امــوال مرد اســت نه زن. یعنــی در حقیقت بعد از جدایــی هم زن تا نصف اموال از اموال شــوهر حق بــردن دارد کــه البتــه شــرایط و مقــدار آن را دادگاه تعیین میکند. بنابراین مالحظه میشود که زن در حقوق ایران و نیز از منظر دین از نظر مالی مستقل اســت و میتوانــد در امــوال خود همچــون حقوق دریافتیاش در صورت شــاغل بودن، اموالی که به وی ارث میرســد یا حاصل زحمت خودش است، یا حتی اموالی که شوهرش به او داده است و بهطور کلــی هرچه غیــر اینهــا باشــد ماننــد جهیزیهاش، آزادانه تصرف کند و هرگونه عمل مادی یا حقوقی همچون فــروش یا اجاره یا امثال اینها، نســبت به آنهــا انجام دهد. پس زن میتواند حقوق دریافتی خــود را آزادانــه و بــه اختیــار خــود در هــر راهی که میخواهد خرج کند و شــوهر نمیتواند او را مجبور کنــد تــا در پرداخــت مخــارج خانــه از حقــوقاش مشــارکت کند مگر آنکه زن خــود به این امر راضی باشــد.صدف از این حرف متعجب میشود «البته شــوهر من نــه ولی دوســتانم تعریــف میکنند که شوهرانشــان میگویند که چون تو درآمدت بیشتر از من اســت یا درآمدداری قسمتی از خرج خانه را تو باید بدهی «میگویم» هر شــوهری میتواند هر حرفی بزند یا با زور زن خود را اجبار به انجام دادن کاری کنــد امــا بــدان که قانــون از چنیــن مردهایی حمایت نمیکنــد». ماده 8۱۱۱ قانونًمدنی نیز در این بــاره بیان مــیدارد: «زن مســتقال میتواند دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند. طبق این قانون زن در مسائل مالی و اقتصادى، استقالل و آزادى کامــل دارد و مــی تواند در اموال شــخصی خــود هر گونه دخــل و تصرفی نماید؛ بــدون آنکه موافقت شــوهر الزم باشــد. اعم از اینکه آن اموال قبل از ازدواج به دســت آمده باشــد. کار اقتصادی زن هــم در زمــره امــوال وی بــه حســاب میآیــد، بنابرایــن مطابق قانــون او مجبور نخواهــد بود آن کار را بــه رایگان و مجانی در اختیار شــوهر بگذارد، مگــر کاری کــه بــر حســب عــرف و عــادت و از باب حســن معاشرت یا معاضدت و کمک، وظیفه زن محسوب گردد، که در این حالت زن مجوزی برای مطالبــه مزد یــا اجرت بابــت این اعمــال نخواهد داشت.»

زنان خانه دار

تا اینجا بیشتر صحبت من و صدف در مورد زنان شاغل و بررســی وضعیت مالی زنان شاغل بود اما نکته مهم دیگر در مورد زنان خانه دار است. زنانــی کــه دوشــادوش شــوهر در خانــه کارهــای ســنگین میکننــد. به رتــق و فتق امــور و کودکان میپردازند و اگر بیشتر از شوهر نباشند کمتر از او در وضعیت اقتصادی خانواده مشارکت ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.