نازنین کیانی فرد

Vizhenameh - - ‪IRAN BANOO - وکیل الرعایا وكیل پایه یك دادگستري میتوانيد سؤالهای حقوقی خود را از طريق نشــانی ايميل [email protected] با مشاور حقوقی ما در ميان بگذاريد.

چند سالی است که از همســر خود طالق گرفتهام و با وجود اصــرار من و فرزندم بــر اینکه حضانت با من باشد، دادگاه بنا به درخواست شوهرم حضانت را به شــوهرم واگذار نمود. بنابــر دادنامه صادره من میتوانســتم فرزنــدم را هفتهای 3 بــار مالقات کنم. اوایل این مالقات انجام میشــد ولی رفتهرفته بنابر علتهــای مختلف ایشــان از ایــن مالقاتها طفره میرفــت و هر نوبت بــا یک بهانه واهــی مالقاتها را بــه تعویــق میانداخــت یــا لغــو میکــرد. پس از گذشــت مدتی به همیــن روال، من معترض شــدم ولی ایشان پاســخ صحیحی به من نداد و در نهایت اظهار داشــت که به صالح اســت که دیگر پســرم تو را نبیند و متأثر نشــود و با زندگی و همســر جدید من آشنا شود و به او انس بگیرد. بنابراین دیگر فرزندم را به مالقاتهای هفتگی نیاورد. در این شــرایط روزگار سختی بر من میگذرد و گاهی پسرم مخفیانه با من تمــاس میگیــرد و ناراضی از وضع موجود اســت و میگوید قصد فرار از خانه را دارد. آیا میتوانم کاری انجــام دهم تــا وضعیت از این بدتر نشــود و پســرم کاری ناپســند انجام ندهد و اســیر مسائل و مشکالت دیگری نشود؟ وکیل الرعایا: در مورد مسأله حضانت برابر قانون، مــادر تا ســن 7 ســالگی چــه برای پســر و چــه برای دختــر اولویــت در حضانــت فرزندانــش را خواهد داشت. مگر آنکه صالحیت این حضانت، بواسطه حکم دادگاه از او ســلب شــده باشــد یــا بنابر توافق فــی مابین زوجین، این حضانت به پدر داده شــده باشــد. اما چنانچه پســر شــما بعد از سن 7 سالگی باشــد، این حق اولویت، دیگر نسبت به مادر ادامه نخواهد داشت و تنها در صورت تشخیص دادگاه یا عدم صالحیت پدر، با مادر خواهد بود. بــه هر تقدیر، طرفی کــه حضانت فرزند را بر عهده نــدارد، همــواره حق مالقات با فرزنــدش را خواهد داشــت و طــرف مقابل نمیتوانــد این حــق را از او ســلب نمایــد. کیفیت و نحــوه و زمان و مــکان این مالقات با تشــخیص و دستور دادگاه و برابر با مفاد رأی صــادره انجــام میپذیــرد. عالوه بر آنکه شــما میتوانید الزام شــوهرتان را بــر ایفای تعهد خود از دادگاه بخواهید، ضمانت اجرای عدم انجام چنین تعهدی مجــازات کیفری نیز خواهد داشــت. برابر مــاده 4۵ قانــون حمایت خانــواده، هرگاه مســئول حضانــت از انجام تکالیــف مقرر خــودداری کند یا مانع مالقات طفل با اشــخاص ذیحق شــود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشــت و در صــورت تکرار بــه حداکثر مجــازات مذکور محکوم میشــود. با توجــه به اینکه مجــازات بــزه مذکور با لحاظ ماده ۹۱ قانون مجازات اســالمی صرفاً جزای نقدی تا ده میلیون ریال میباشــد، رسیدگی آن در صالحیت شورای حل اختالف خواهد بود. بنابراین شــما ابتــدا میتوانیــد بــه شــوهرتان تذکــر دهیــد، اظهارنامــه رســمی و قانونــی به مضمون الــزام به اجــرای تعهد و مالقات فرزند ارســال فرمایید و در صورتی که پاســخ موجهی از جانب ایشان نگرفتید به دادگاه و برای اقدام کیفری آن نیز به شورای حل اختالف مراجعه فرمایید. در هرحال شــما نباید از حق قانونی دیدار با فرزندتان محروم شوید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.