سوسن شاکرین؛ گیتاریست صاحب سبک

Vizhenameh - - ‪IRAN BANOO - زنان ماندگار

زنان در عرصه موسیقی بــا وجــود محدودیتها تالش کردند و توانستند خودشــان و توانایــی هایشــان را ثابــت کننــد. سوســن شــاکرین یکــی از نوازنــدگان قدیمــی گیتــار اســت کــه آثــار بســیار ارزشــمندی هــم دارد. او ســال ۱333 در شــهر تهــران بــه دنیا آمــد و از نوجوانی به موســیقی بســیار عالقه داشــت. او در دوران نوجوانــی دورههــای شــبانه کنســرواتوار موســیقی، آموزش گیتــار و ســایر دروس تخصصی را آغاز کــرد و پس از این دورهها هم آموختن موســیقی را بهصورت آزاد تا ســال ۱360 ادامه داد و با پایان این دورههــا تدریس موســیقی و گیتار را آغاز کرد. او ســال ۱362 مهاجــرت کرد و تحصیــل و تدریس و تحقیق و نوازندگی را درشــومان آکادمی هلنــد ادامه داد و بعد هــم آهنگســازی را آغاز کــرد. البته در ایــران او مدرک معــادل لیســانس موســیقی را از وزارت ارشــاد گرفته است. او در نوازندگــی گیتار روشــی ابداع کــرده که پایه آن بر رفع انقباض ذهنی و عضالنی اســتوار است و البته در تدریس علمی و عملی هم یک روش ابداعی دارد. شــاکرین در ســالهای فعالیتش در ســازمان کــر اپرا، کــر ارکســتر ســمفونیک و کر تــاالر رودکی فعــال بود و کتابهایــی هــم در این زمینه نوشــت که هنــوز هم از آنها استفاده میشود. در کارنامه کاری شــاکرین ساختن موسیقی متن برای نمایشــنامه رادیویی «آهســته با گل سرخ» و موسیقی بــرای نمایش عروســکی «مــاه پیشــونی» بــرای اجرا در جشــنواره تئاتــر عروســکی و یک کتــاب قصه برای کودکان بهنام «آرزوی بزرگ چشــمه» دیده میشود. ضمــن اینکــه او بــرای پنــج فیلم بلنــد ســینمایی در ایران و دو فیلم در هلند موســیقی متن ساخته است. فیلمهای افســانه مه پلنگ، برخورد، یاد و دیدار، گل، بهخاطر همه چیز و فیلم کوتاه «هلند» در سال 3۹۹۱ و مســتند «هلنــد» در ســال 6۹۹۱.ایــن آثــار در آلبــوم ایراندخت جمعآوری و منتشــر شــده است. آثاری که شاکرین در آنها عالوه بر آهنگسازی نوازنده گیتار هم بوده است. از او دربــاره موســیقی و گیتــار کتابهــای روش نویــن التیــام انقباضها و دردهای عضالنی مفصلی بدن از طریق تکنیک نوازندگــی، پارتیتور بخش های گیتار از منتخب آثار آلبوم ایراندخت، تمرینات تکنیک برای تمام سازها و اصول و مبانی موسیقی و تأثیر موسیقی ایران بر موسیقی غرب هم منتشر شده است. نــام سوســن شــاکرین بهعنــوان ســومین زن در موســیقی فیلــم، در فرهنگ ســینمای ایــران به ثبت رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.