مارشمالوهندوانهای

Vizhenameh - - News - سهیال کامرانی

مواد الزم:

ژله قرمز، ترجیحاً هندوانه ............. ۲ بسته گلوکز ..........دو قاشق غذا خوری سرصاف آب سرد ............................. دوسوم پیمانه ژله سبز ..................................... یک بسته گلوکز ........ یک قاشق غذاخوری سرصاف آب سرد .......................... یک سوم پیمانه پودر نارگیل ................................. مقداری

نکته:

بجای گلوکز از عسل هم میتوانید استفاده کنید ولی گلوکز بافتش را بهتر میکند.

طرز تهیه:

ژله قرمز و آب را مخلوط کنید و روی حرارت بن ماری مدام هــم بزنید تا زمانی که شــفاف شــود تقریباً حــدود ۰١ دقیقه طــول میکشــد، حاال گلوکــز را با آن خوب مخلــوط کنید و از حــرارت بردارید و با همزن بزنیــد تا زمانی که بافتش پفکی شــود.(حدود پنج تا هفت دقیقه بســتگی به همزنتان دارد) اگر طوالنی شــود ســرد و ســفت میشــود و راحــت در قالب پخــش نمیشــود. حــاال کف و دیــواره یک ظرف پاســتیکی مربع یا مستطیل شــکل را چرب کنید و کف آن پودر نارگیل بریزید و پف پفی قرمز را رویش یکدســت پخش کنید و کنار بگذاریــد. حاال ژله ســبز را با همین روش آمــاده کنید و روی الیــه قرمــز بریزیــد و رویــش را صــاف کنیــد و مقــداری پودر نارگیل رویش بپاشــید. یک ساعت بگذارید یخچال تا کامل ســفت شــود و ســپس از قالب خارج کنید. روی میز کار پودر نارگیل بپاشــید و بــرش بزنید، برای رویــش میتوانید کمی پودرنارگیل اضافه بپاشــید و ســپس چیپس شکاتی اشکی بگذارید تا شبیه تخمههای هندوانه شود.

طرز تهیه:

ژلــه انــار را با یک لیوان آب جوش حل کنید، بهصورت بن مــاری روی بخار کتری بعد از اینکه ژله انار در یخچــال کامــل بســته شــد آن را با قالب انار قالب بزنید. دو بســته ژلــه آلوئه ورا را بــا دو لیوان آب جوش مخلوط کنید تا کاماً سرد شود بعد به آن شیر را اضافه کنید؛ هر دو یعنی شیر و ژله هم دما شوند. حاال قالــب مــورد نظر را خیلی کم چرب کنیــد و ژله اناری که قالب زدید کف قالــب بگذارید و خیلی آرام ژله شــیر را رویــش بریزید و بگذارید داخل یخچال تا کمی الیه بســته شــود و اگر مثــل تصویر برای دیوارهای قالب خواســتید از اشــکال مختلف ژله رویش بچســبانید، باید ژله شیر را در دو ســه وعده بریزید تا ژلهها در شــیر شــناور نشــوند، بعد از پایان کار قالب را به مدت چهاریا پنج ساعت درون یخچال بگذارید تا ژله بسته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.