نیلوفر اشتری

Vizhenameh - - News - وکیل الرعایا وكیل پایه یك دادگستري میتوانید سؤالهای حقوقی خود را از طریق نشــانی ایمیل [email protected] با مشاور حقوقی ما در میان بگذارید.

ایــن ترتیب طاق از بین مــیرود مگر این که زن دوشــیزه (باکره) یا یائســه باشــد که در این موارد طاق بائن اســت و امکان رجوع وجود ندارد.در هــر طاقی مثل طاق توافقــی، مراحل طاق از طرف مرد یا طاق از جانب زن، بر طبق ماده 9۲ قانــون حمایت خانواده، قاضــی دادگاه خانواده مکلف اســت نســبت بــه مهریه، اجــرت المثل، نفقــه و حضانــت فرزندان، ماقــات و نفقه آنها تعیین تکلیف کند. برای هدیه توضیح میدهم کــه بهتر اســت حقیقت را بپذیرد و خــود را برای دریافــت حــق و حقــوق مالــیاش و یــک مبارزه درست و حسابی آماده کند.

مهمترین شرط

در نظــام حقوقــی ایــران، تنصیــف دارایــی تنها زمانــی قابل پذیرش اســت که به صورت شــرط ضمــن عقــد، بین طرفیــن قرارداد شــده باشــد وگرنــه قابلیــت اجرایــی نــدارد.در ســندهای ازدواج دوازده شــرط ذکــر شــده اســت کــه بنــد الــف آن مرتبط بــا تنصیف اموال اســت. در این بند آمده اســت که اگر شــوهر درخواســت طاق کنــد و دادگاه تشــخیص دهــد تقاضــای طاق از تخلــف زن از وظایف(زناشــویی) یــا ســوء اخاق و رفتــار وی نبــوده، مــرد موظــف اســت از یک تا ۰۵ درصــد دارایــی خــود را کــه در ایــام زندگــی مشترک (زناشویی) به دست آورده یا معادل آن را طبــق نظر دادگاه باعــوض به زن منتقل کند. اگر مردی شرط تنصیف مندرج در عقدنامههای چاپــی را امضــا کــرده باشــد عــاوه بــر مهریه در هنگام طاق بــه درخواســت زوج، باید تا نصف اموال موجودی را که در ایام زناشــویی به دســت آورده یــا معادل آن را به زوجــه واگذار نماید. در حقیقت مهمترین عامل اختاف و طوالنی شدن رونــد طــاق در دادگاه ها همین شــرط تنصیف اســت چــون اغلــب دیــده میشــود کــه مــرد به دنبال مخفی کردن اموال خود اســت بخصوص وقتی مثل شــوهر هدیه، مرد دارای اموالی باشد. امــا بــرای تحقق شــرط تنصیف مــوارد زیــر باید محقــق شــود: ١- وجــود رابطه زوجیــت دائمی، ۲- درخواســت طــاق از ســوی زوج باشــد، ٣- طاق ناشــی از تخلفات و سوء اخاق و رفتار زن نباشــد و اّال زوجــه مســتحق تا نصــف دارایی نخواهــد بــود، ۴- وجــود دارایــی زوج در هنــگام درخواست طاق صورت میگیرد. هدیــه میپرســد که منظــور از اموال دقیقــاً کدام امــوال اســت؟ برایــش توضیــح میدهــم کــه: تنصیف، شــامل اموالی که زوج قبل از زناشــویی داشــته حتی اگر آن اموال نمائاتی داشته باشد و همچنیــن اموالی که از طریق ارث به زوج منتقل میشود هرچند در ایام زناشویی به ایشان به ارث رسیده باشــد و همین طور هدایا و جوایزی که به زوج بــه اشــکال مختلــف تعلق میگیــرد؛ مانند جوایــز بانکی و مواردی از این دســت نمیشــود. بنا بر این منظور از نصف اموال اموالی اســت که پس از ازدواج و توســط کار و تاش زوج به دست آمده است.خودرو و مسکن نیز در صورتی که در زمان زندگی مشترک حاصل شده باشد مشمول شرط تنصیف است. برخی قضات مطالبه شرط انتقال تا نصف دارایی را مستلزم رسیدگی مجزا میدانند اما رویه اکثر محاکم رســیدگی همراه با دعوی طاق و تعییــن تکلیف ضمن یک حکم اســت؛ در هر دو صورت رســیدگی به این شــرط، مســتلزم مطالبــه از طرف زوجه اســت؛ چه طی پرونــده طــاق و چــه جداگانه.اجرای این شــرط

کدام اموال و چگونه

برخــاف ســایر شــروط، منــوط به طاق اســت، این شــرط بــدون وقوع طاق، قابل اجرا نیســت و امــکان الزام شــوهر بــرای اجرای شــرط قبل از درخواست طاق وجود ندارد.

باقی حقوق مالی

هدیــه در تاطم اســت. نمیداند بــا این طوفان که به جان زندگــیاش افتاده چه کند؟ دیگر چه حق و حقوقی دارد و چگونه میتواند بعد از این جدایــی گلیــم زندگیاش را از آب بیرون بکشــد: برایش توضیح میدهم که: طبق ماده 9۲ قانون حمایــت از خانواده، اجرای صیغه طاق موکول بــه پرداخــت همــه حقــوق مالــی زوجــه اســت؛ بنابرایــن طبق همین مــاده، دادگاه زمانی که به موضوع درخواســت طاق از سوی زوج رسیدگی میکند، باید تکلیف شروط ضمن عقد و حقوق مالی زوجه از جمله در خواســت شــرط تنصیف را مشــخص کند.اما ســایر حقوق مالی زن که در حین دادخواســت طاق توســط مرد بــرای آنها تعیین تکلیف میشود عبارت است از:

اگر مرد مهریــه را پرداخت نکرده باشــد و قبــاً توســط دادگاه در خصــوص آن رأی صادر نشــده باشــد، در حکــم طــاق دادگاه پرداخــت مهریــه نیــز ذکر میشــود کــه ثبت طــاق موکل بــه پرداخت حقوق مالی زوجــه از جمله مهریه اســت.البته اگــر مهریــه عنــد االســتطاعه باشــد پرداخــت آن منــوط به اثبــات اســتطاعت مالی زوج از ســوی زوجــه اســت. همچنین اگــر مهریه عند المطالبه باشد و قباً از سوی دادگاه تقسیط نشده باشــد مرد میتواند پس از قطعیت حکم طــاق دادخواســت اعســار از پرداخــت دفعــی مهریه را تقدیم دادگاه کند.

مهریــه: ســه نکتــه جالــب توجــه در دادخواســت طــالق بــه درخواســت زوج کــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیرند، عبارتند از:

حضانــت فرزندان و نیز نفقــه آنها بر طبق قانون و مصلحت طفل توسط دادگاه تعیین میشود. اثبات رابطه نامشــروع زوجه یا سایر تخلفات وی از وظایف زناشویی ارتباطی به مهریه ندارد. اگر در اثنای رسیدگی به پرونده درخواست طاق از طرف مــرد، زوجیــن توافق بر ســر جدایی و مســائل مرتبــط به آن حاصل کنند میتوان پرونده را با درخواســت طرفین تبدیل به طاق توافقی کرد.

اگــر قبــاً رأی در خصــوص اجرتالمثــل ایــام زوجیــت صادر نشــده باشــد، دادگاه رســیدگی کننــده بــه درخواســت طــاق از طرف مرد، با تعیین کارشناس، اجرت المثل ایام زوجیــت زن را تعییــن میکنــد و در ضمــن حکم طاق، مرد را موظف به پرداخت آن میکند.

دادگاه وظیفــه دارد در خصــوص نفقــه معوقه زوجه اظهار نظر کند.

در صــورت تشــخیص دادگاه مالــی را بــه عنوان نحله از شوهر گرفته و به زن میدهد.

اجــرت المثــل: نفقــه: نحلــه: مدت زمان دعوای طالق

هدیــه میخواهد بداند چقدر بــرای جمع و جور کــردن خــودش و برنامهریــزی بــرای آینــدهاش مهلــت دارد. برایــش توضیــح میدهــم کــه: «مدت زمان رســیدگی به دعوای طاق از طرف مرد کاماً بســتگی به دادگاه رســیدگی کننده و از همــه مهمتــر اعتــراض یا عــدم اعتــراض زوجه دارد. مراحــل دادخواســت طــاق از طــرف مرد ٣ مرحلهای اســت و شامل دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور میشود و اگر زنی مخالف طاق باشد میتواند پرونده را تا رأی نهایی دیوان عالی کشــور طوالنی کند. چون اصــل طــاق در اختیــار مــرد اســت، رأی به نفع مــرد صادر و تأیید میشــود ولی مســائل مالی و غیــر مالــی در ارتباط با زوجیت ممکن اســت در دادگاه باالتــر بــه دالیلــی نقــض گــردد. بنابراین اگر زنی راضی به طاق نباشــد میتواند موجب طوالنــی شــدن پرونده طــاق برای یک ســال یا حتی بیشــتر شــود. درخواســت مطالبــات مالی ناشــی از ازدواج در دادخواســت طــاق از طــرف مرد از موجبات طوالنی شدن پرونده خواهد شد.

همســرم بــه بیمــاری دو قطبــی (شــیداییافســردگی) مبتــال اســت و از ایــن جهت ســالها تحــت درمان قرار داشــت. مدتی پیش، همســرم از طریــق تبلیغات در فضای مجازی با فردی آشــنا شــد که ظاهراً حکیم معروفی بود. ما چند بار برای ویزیــت به مطب این شــخص رفتیــم و از آن پس همســرم که بشــدت تحت تأثیر حکیم قــرار گرفته بود، به توصیه و تجویز این فرد تمام داروهای خود را قطع کــرد و به جوشــاندهها و داروهــای تجویزی ایــن حکیــم متوســل شــد. ایــن مســأله بــا وجود مخالفتهای مــن ادامه پیدا کرد و حال همســرم نیــز روز به روز وخیمتر شــد تــا اینکــه در نهایت در بیمارســتان بســتری شد. مســبب وضعیت امروز همســرم و از هم پاشــیدگی زندگی من، تجویزهای غلط این شــخص اســت که اص ًال معلوم نیســت مجوزی بــرای این کار داشــت یا خیر! مــن در این مدت پروانــه یا مجــوزی در مطب ایشــان ندیدم. اکنون از شما راهنمایی میخواهم تا بتوانم از این فرد شکایت کنم. وکیل الرعایا: طبق قانون مربوط به «مقررات در امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی» اقدام به بازگشایی مطب و انجام امور مرتبط با حرفههای پزشــکی، بدون مجوز قانونی تحت عنوان «مداخله در امر پزشــکی» قابل تعقیب اســت، اما متأسفانه مجازات جرمی تا این حد پر اهمیت، طبق آخرین اصاحاتی که در سال 79 صورت گرفت کاهش یافته است! بهطوری کــه اکنون از مجازات حبس، بــه جزای نقدی و تعطیلی مطب تقلیل پیدا کرده است. اما باید توجــه داشــت، چنانچه عمــل و اقدامــات این فــرد، اوصاف جرایم دیگــری را نیز همراه خود داشته باشد و به عبارتی با تعاریف سایر جرایم در قانون انطباق داشــته باشــد، فــرد تحت آن عناویــن نیــز بــه طــور همزمــان قابــل تعقیب خواهد بود. به طــور مثــال چنانچه عــاوه بــر «مداخله در امر پزشــکی» اقدام بــه کاهبرداری کــرده یا از ضعف نفس اشــخاصی که به عنــوان بیمار به او مراجعــه میکننــد سوءاســتفادههای مالــی نماید، در این صــورت تحت عناوین مزبور نیز قابل تعقیب و مجازات اســت. در مورد ســؤال نیز باید گفت شما میتوانید با استفاده از قانون «مقررات مربوط به امور پزشــکی»، مانع ادامه فعالیــت این فرد شــوید و عاوه بــر آن، پس از در میان گذاشتن جزئیات پرونده (مثاً چنانچه ایــن شــخص بــا توســل بــه وســایل متقلبانه و تبلیغــات دروغیــن، مبالغــی را تحــت عنــوان ویزیت یا فروش دارو از شــما اخذ کرده است یا بــا تجویز داروهای اشــتباه موجب ورود صدمه جانــی بــه همســرتان شــده اســت) با تشــریح جزئیات و تکمیل مدارک، به وکیل دادگستری مراجعه کرده و حســب مورد از وی شــکایتی را با عناوین قانونی مناسب (همانند کاهبرداری )...و در مراجع قضایی ثبت نمایید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.