شیوا دولت آبادی روانشناسبرجسته

Vizhenameh - - News - زنان ماندگار

شــیوا دولــت آبــادی از روانشناســان بنــام ایرانی اســت که هم بــا علمش و هــم بــا فعالیتهــای اجتماعــیاش شــناخته میشــود و او را میتــوان جــزو چهرههــای علــم روانشناســی دانســت. دولت آبادی ۲١ شــهریور ســال ۵۲٣١ در تهــران و در خانوادهای که با علم و ادب بســیار آشنا بودند به دنیا آمد. پدرش حسامالدین دولتآبــادی، نماینــده ســابق مجلس بــود وخواهرش پروین دولتآبادی، شــاعر کودکان. به قول خودش پدر و مــادرش بــه جای اینکــه با هم حرف بزننــد با یکدیگر مشاعره و حتی با شعر با هم شوخی میکردند. پــس از گذرانــدن دوران متوســطه و در ۸١ ســالگی برای ادامــه تحصیل همراه بــرادرش به انگلســتان رفت و با دو ســال اقامت تحصیلی در این کشــور پس از گذراندن معادلهــا و گرفتــن دیپلــم بریتانیایــی مــدرک فــوق دیپلــم را در رشــته مدیریــت بازرگانــی از کالج مدیریت لیــدز گرفــت. او در انگلســتان نماند و به آلمــان رفت تا درســش را ادامه دهد و توانســت از دانشــگاه هایدلبرگ مــدرک فوق لیســانس روانشناســی با گرایش کــودک و بالینی بگیرد. با پایان تحصیاتش او به مدت یک سال در دانشــکده روانشناســی هایدلبــرگ بهعنوان دســتیار تدریس مشغول به کار شد. پس از آن به ایران بازگشت و در اولین دوره دکترای روانشناســی در دانشــگاه عامه طباطبایــی شــرکت کرد و شــاگرد اول اولیــن ورودی این دانشکده شد و توانست دکترای این رشته را بگیرد. او دورههای تخصصی رفتاردرمانی، مداخله در بحران، موســیقی درمانــی و ای.ام.دی آر. را گذرانــده اســت و به زبانهای انگلیســی و آلمانی مســلط اســت و با زبان فرانســه آشــنایی دارد. او ۰٣ ســال فعالیت دانشــگاهی داشــته و اکنــون اســتادیار بازنشســته دانشــگاه عامــه طباطبایــی اســت. دولــت آبــادی در دوران تحصیــل و کارش پژوهشهــای زیــادی انجام داده و آنها را منتشــر هــم کــرده اســت. پژوهشهایــی دربــاره مســائل روانی مهاجــران جنگ ۸ ســاله، روان نژنــدی اطاعات، تأثیر خلــق بــر ادراک، آگاهــی و بــاور نوجوانــان از رفتارهــای پرخطر، حافظه و آسیب شناسی دوران بلوغ. دولــت آبــادی چندین دوره مشــاور ســازمان بهداشــت جهانیسازمانعمرانسازمانمللدرتهرانوپژوهشگر ارشــد در انســتیتو روانپزشــکی تهران هم بوده اســت. او فعالیتهــای اجتماعــی زیــادی دارد و از بنیانگــذاران انجمــن حمایت از حقــوق کودکان بــوده وچندین دوره هــم رئیس هیأت مدیره آن بوده اســت. ریاســت هیأت مدیره انجمن روانشناســان شــاغل، عضویت در هیأت امنای انجمن فنیل کتونوریا، عضویت در هیأت مؤسس انجمن کاربرد موســیقی در سامت تن وروان و انجمن تاشگران سامت هم درکارنامه کاری او دیده میشود. دومین دوره مسابقات موتور کراس بانوان در پیست موتورکراس منطقه آزاد زرندیه. عکس:صمد کردی

شرح عکس:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.