عوارضآنفلوانزا در بارداری

Vizhenameh - - News - مطب دکتر سمیه ادایی متخصص زنان

زنــان حاملــه در صــورت ابتال به آنفلوانزا نسبت به عامه مــردم در خطر ابتال به فرم شدیدتری هستند. همچنین در اپیدمیهای قبلــی آنفلوانــزا میــزان مرگومیــر زنان باردار باالتر بوده اســت. ایــن موارد را میتوان به تغییــرات فیزیولوژیک در بارداری نســبت داد. چرا که در بارداری ضربان قلب و مصرف اکسیژن افزایــش و ظرفیــت ریه کاهــش مییابــد. از طرفی در ایمنــی ســلولی نیــز تغییراتــی رخ میدهــد. بــه دلیل افزایــش شــدت آنفلوانــزا در دوران بــارداری، واکســن آنفلوانزا غیر فعال شــده برای زنان باردار، صرف نظر از ســن بــارداری توصیه میشــود. عــالوه بر ایــن، زنان باردار مبتال به آنفلوانزا یا مشکوک به ابتالی آنفلوانزا باید به سرعت درمان تجربی با داروهای ضد ویروسی مناسب را دریافت کنند. نشــانههای بالینــی آنفلوانــزا در زنــان بــاردار مشــابه جمعیــت عمومــی جامعــه اســت و شــامل:تب، گلودرد،ســرفه، تنگــی نفس، آبریزش بینی، ســردرد و دردهای عضالنی میباشــد. روش تشــخیص بیماری بــر اســاس عالیــم بالینــی اســت ولــی تســتهای آزمایشــگاهی تشــخیصی در افراد بــاردار و غیــر باردار تفاوتی ندارد. خطرات تشدید آنفلوانزا در سه ماه سوم بارداری و 4هفته اول بعد زایمان بیشتر است. اثرات برجنین - اثرات آنفلوانزا بر جنین به خوبی مورد مطالعــه قرار نگرفته اســت. انتقال ویــروس آنفلوانزا ازطریــق جفــت بــه جنیــن نــادر اســت. بــا ایــن حال، آنفلوانزای مادر در دوران بارداری ممکن اســت اثرات نامطلــوب روی جنیــن حتــی در صورت عــدم انتقال ویروس از جفت داشته باشد. در برخی مطالعات مشــاهده شده بیماری آنفلوانزا یا شبه آنفلوانزا در سه ماهه اول بارداری با افزایش خطر ابتال به ناهنجاریهای مادرزادی از جمله شکاف لب، نقص لوله عصبی، هیدروســفالی و نقایص مادرزادی قلــب همــراه اســت. افزایــش دمــای بدن یک نشــانه بالینی شایع از آنفلوانزا و یک عامل خطر برای نقایص مادرزادی و دیگر پیامدهای ناگوار نوزاد اســت. به نظر میرسد این خطر با استفاده از داروهای تب بر کاهش مییابد. همچنین گزارش شده است که عفونت مادر در دوران بارداری با افزایش خطر ابتال به سقط خود به خودی، زایمان زودرس، وزن کم هنگام تولد، تولد نوزاد کوچک نسبت به سن نوزاد و مرگ جنین ارتباط دارد. توصیه میشود تمام زنانی که در فصل آنفلوانزا حامله هستند یا پیشبینی میشود در آن فصل حامله شوند، واکسن آنفلوانزا دریافت کنند.زنان باردار باید از تزریق فرم واکســن زنده ضعیف شده آنفلوانزا اجتناب کنند ولی محدودیتی در مورد تماس زنــان باردار با افرادی که واکسن زنده ضعیف شده آنفلوانزا دریافت کردهاند وجود ندارد.همچنین انواعی از واکسن نوترکیب برای افــراد بیــن ٨١ تا 49 ســال که به تخم مرغ حساســیت دارنــد جهت تزریق به زنان باردار در دســترس اســت. محدودیت ســن بــارداری جهت تزریق واکســن وجود نــدارد. عــالوه بر حفاظــت از زن باردار، واکسیناســیون آنفلوانزا در دوران بــارداری نوزاد را برای چند ماه پس از زایمان محافظت میکند. بنابراین، واکسیناســیون مــادران باردار یک اســتراتژی مؤثــر برای کاهش مرگ و میر بــر اثر آنفلوانزا در میان نوزادانی است که در معرض خطر ابتال به بیماریهای شدید آنفلوانزا قرار دارند و واجد شرایط واکسیناسیون تا شــش ماهگی نیستند. واکسیناسیون مادر همچنین ممکــن اســت در ســه ماهــه اول تولــد بســتری شــدن برای سایرعلتهای عفونت دستگاه تنفسی کودک را کاهش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.