بپرسید «چرا؟»

Vizhenameh - - News - کودکانه

بیشــتر والدین وقتی با اشتباهی از ســوی فرزندشان مواجه میشوند یا وقتی میبینند او از دســتوری ســرپیچی میکند، بالفاصله شــروع بــه اصالح گفتار و رفتــار کــودک میکننــد: «اینجــور راه نــرو»، «حاضرجوابــی نکــن»، «بایــد اینطوری خواســتهات رو بگی...» و جمالتی از این دست… اما واقعیت این اســت که اصالح رفتار اگرچه هدف نهایی تربیت فرزند است اما قرار نیست با تکرار پی در پی «بایدها و نبایدها» صورت مسأله را پاک کنید. مثــالً وقتی فرزندتان لباسهایش را پخش و پال میکند، فوراً نگویید: «اتاقتو بهم نریز» بلکه بگویید: «چرا اتاقت رو بهم ریختی؟» این سؤال یک تفاوت اساســی بــا پرســشهای ســرزنشآمیز دارد. وقتــی بــا هدف ســرزنش کردن میگوییــد: «چــرا اتاقتو بهم ریختی» در واقع منتظر جواب نیســتید و پشــت بنــد آن، غــر میزنید. اما این بار واقعاً منتظر پاســخ ســؤالتان بمانید. شــاید فرزندتــان دلیلــی دارد. مثــالً ممکن اســت بگویــد: «چون دیرم شــده وقت نداشــتم لباســام رو از زمین جمع کنم». یا وقتی به دوستش دشنام میدهد ممکــن اســت بگویــد: «چــون ازش عصبانــیام»... شــنیدن ایــن پاســخها بــاب یک مکالمــه بالغانه را میان شــما و فرزندتــان باز میکنــد و میتوانید انگیزههای او را متوجه شوید و بر اساس آن، اصول تربیتیتان را پیش ببرید. مثــالً میتوانیــد به او بگویید وقتی عصبانی اســت، به جای دشــنام دادن به دوســتش بگویــد که از تــو ناراحتم و باید بــا هم حرف بزنیم. یــا وقتی عجله دارد بایــد بــه جای پخش کردن لباسهایش روی زمیــن آنها را روی تختش بگذارد. اگــر بالفاصلــه بعد از اشــتباه فرزندتان، او را اصالح کنید، مثال ً وقتی دشــنام میدهــد بگوییــد: «عذرخواهــی کن» یا «ببخشــید اشــتباه کرد میخواســت چیــز دیگــهای بگــه...» فرزندتان یــاد نمیگیرد که چرا کارش اشــتباه اســت. شــما هم متوجه نمیشوید دلیل دشــنام دادن او به فرض عصبانیت است یــا یــاد گرفتن کلمــهای جدید که معنــی آن را نمیداند یا حتــی تالش برای جلــب توجه. در واقع اصالح رفتار فرزند بــه جای او یا تکرار باید و نبایدهای رفتاری، باعث میشود فرزند شما بدون آنکه بداند چرا کارش اشتباه بوده، صرفاً به درخواســت شما مشق ادب کند و طوطی وار کاری را که خواسته اید انجام دهد. چنین روشــی، احتمال ســرپیچی از رفتار درســت در غیاب شما را افزایــش میدهد و فرزندتان هر جا چشــم شــما را دور دید، همانطوری که خودش دلش میخواهد رفتار میکند. یادتان باشد که خیلی وقتها بچهها اشتباه میکنند چون با ذهن کم تجربه خود فکر میکنند رفتار درست همان است که او انجام داده. در این مواقع شما باید از انگیزههای رفتار فرزندتان آگاه شوید تا بتوانید به بهترین شکل ذهن او را اصالح کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.