اسنک مرغ و سبزيجات

Vizhenameh - - News - تکتم اشجعی

مواد الزم:

سینه مرغ پخته و خرد شده ..... نصف یک عدد گوجه فرنگی ریز شده ............................. ۲عدد فلفل دلمه ریز شده............................ یک عدد جعفری ساتوری شده.................. به مقدار الزم پنیر پیتزا رنده شده .............................. ۰5١گرم خامه یا سس مایونز ............. ۲قاشق غذاخوری نمکوفلفل .............................. بهمیزانالزم نان لواش .............................................. ٣ عدد تخم مرغ ..................... ۲عدد برای سرخ کردن

مواد الزم:

همــه مواد را بــا هم مخلوط کنیــد، حاال کمی از مــواد را روی نیمــی از نان لــواش بریزید و از یــک طرف نان را تا بزنید، ســپس بــا چاقو به چهار قسمت تقسیم کنید، دو عدد تخم مرغ را بــا چنــگال کمی بزنیــد تا از لختگــی درآید، اســنکها را با تخم مرغها آغشــته کــرده و در تابه با روغن کم و حرارت پایین سرخ کنید.

نکته:

بهجــای مــرغ از سوســیس یــا کالبــاس هــم میتوانید استفاده کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.