سعیده ستوده نیا

Vizhenameh - - News -

رنگهای گرم

اگــر شــخصی زودرنــج و حســاس هســتید، اگــر شخصیتی دارید که بسرعت عصبانی میشوید و اگر اتــاق خواب را برای یک نوجوان در حال بلوغ آماده میکنید به هیچ وجه رنگهای نارنجی و قرمز برای اتاق شما مناسب نیســتند. اما در میان این رنگها صورتــی و زرد مســرتبخش و شــادیآور اســت. صورتیهای بســیار مالیم کــه به گلبهی و رنگهای روشنمشابهنزدیکهستند،پیشنهادمیشود.

رنگهای سرد

آبی یا ســبز، نقرهآبی یا فیــروزهای، انتخابهای بینظیــر بــرای اتاقهــای خــواب افراد هســتند. گویی تمام این رنگها برای اتاق خواب ســاخته شــدهاند. آبیهــا بــا طیفهــای متنوع و ســبزها عالوه بر اتاق خواب در سالنهای نشیمن و حتی ادارات نیز قابل اســتفاده هستند. در کل میتوان گفت رنگهای ســرد مناسبترین رنگها برای اتاق خوابها هستند.

رنگهایخنثی

از میان رنگهای خنثی نیز تنها رنگهای میانی را بررســی میکنیــم که در بین آنهــا رنگ بنفش بــا ترکیبهــای روشــن آن را بــرای اتــاق خــواب پیشــنهاد میدهیــم چــرا که بــه رنگهای ســرد نزدیــک میشــود. رنگهــای خنثی نیز بــا توجه به اسمشــان انتخاب صحیحی برای اتاق خواب نیستند مگر اینکه این رنگها به دیوارهای خانه شما تحمیل شده باشند.

رنگهای روشن

انتخاب اکثر افراد بــرای رنگ آمیزی یا چیدمان اتاق خــواب اســتفاده از رنگهای روشــن اســت. بســیاری رنگهــای تیــره را نشــانه افســردگی، ناراحتــی یــا هنجارشــکنی میدانند تا یک ســلیقه شخصی. اتاق خــواب بــا اســتفاده از رنگ روشــن حس ســر زندگی، روشــنایی، شــفافیت و همیــن طــور نظافــت را بیــان میکند. اما انتخاب یک رنگ از میان طیفهای رنگی موجود در دسته رنگهای روشن کار سادهای نیست.

رنگهای تیره

شــخص به محــض ورود به اتــاق با رنگهای تیره دچار احســاس اضطــراب و ناامنی کرده و بشــدت خــود را درگیــر گذشــته میبیند. در ایــن حالــت نــه تنهــا احســاس راحتــی از وی ســلب میشــود، بلکــه بــا گذشــت زمــان بــر اســترسهای درونــی وی افــزوده میشــود. بــرای اینکــه ایــن موضوع ایــن دســته از افراد را دچار مشــکل نکند، بهتر اســت نور فراوانی بــه محیــط تزریــق شــود تــا زمانــی کــه وقــت خــواب فــرا رســید شــخص بــا اختیار خــود به تاریکــی محیــط بیفزایــد ، نــه از روی اجبــاری که محیط بــه وی تحمیل میکند. در مجموع بایــد بیان کنیم تعــداد افرادی که بــرای اتاق خــواب از رنگهــای تیــره اســتفاده میکننــد کمکــم رو بــه افزایــش اســت و ایــن موضــع دلیلی جز حرکت به ســمت دکوراســیونهای مدرن ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.