نازنین کیانی فرد

Vizhenameh - - News - وکیل الرعایا وكیل پایه یك دادگستري میتوانید سؤالهای حقوقی خود را از طریق نشــانی ایمیل [email protected] با مشاور حقوقی ما در میان بگذارید.

در آستانه ازدواج هســتم و میخواستم اطالعاتی به غیر از موارد مرسوم مثل مهریه داشته باشم که در زمان عقد مطرح کنم. آیا میتوانم حقوق دیگری را از شوهرم بخواهم یا اینکه فقط بر سر میزان مبلغ مهریه دو فامیل با یکدیگر مذاکره و چانه زنی کنیم. وکیل الرعایا: بله، شــما میتوانید از شروط دیگری که در عقد نامهها بهصورت چاپی نوشــته نشــده نیز در کنار ســایر شــروط مندرج اســتفاده کرده و آن شروط را نیــز در عقــد نامــه خــود در قســمت توضیحــات اضافــه نمایید. این شــروط اضافه بر ســند ازدواج را تحــت عنوان شــروط ضمن عقد نــکاح مینامیم. از مهمترین این شــروط میتوان از شــرطی نام برد که مــرد بــه زن وکالت بالعزل بــا حق توکیل بــه غیر، یا اصطالحاً حق وکالت در طالق میدهد. زوجه توسط این حق میتواند هر زمانی که بخواهد از جانب زوج اقــدام بــه متارکه کــرده و از قیــد زوجیت خــود را رها سازد. همچنین او میتواند مهریه خود را نیز مطالبه نماید یا اینکه آن را بخشــیده یــا اصطالحاً بذل کند. بــرای این منظــور زن میتواند از ســردفتر دفترخانه ازدواج بخواهد که این شــرط را بــرای او در عقد نامه بنویســد و بر ایــن اســاس او باید به دفترخانه اســناد رســمی مراجعه و از سردفتر بخواهد که سند وکالتی با مضمون داشــتن وکالت در طالق برای وی تنظیم نمایــد. البتــه این وکالــت میتواند مدتدار باشــد یا بــدون مدت و همچنین بالعــزل از جانب زوج. متن منــدرج در ایــن ســند نیز بســیار مهم اســت و باید از جانب ســردفتر بدرســتی تنظیم شــود. بنابراین، زن میتوانــد بــا داشــتن این ســند وکالت، به یــک وکیل دادگســتری وکالــت دهد تا از جانب شــوهرش وکیل باشــد تا به اتفاق بــه دادگاه مراجعه کــرده و مراحل طــالق را طــی نماینــد. حضــور زوج در هیچکــدام از مراحل دادرســی ضروری نخواهد بود. اما باید توجه داشت که دارا بودن این حق، نباید مورد سوءاستفاده قرار بگیرد و با کوچکترین حساسیت و اختالفی مورد نظر باشد. هرچند که در هرحال باید مراحل دادرسی در دادگاه - بــا وجــود دارا بــودن ایــن ســند- صورت پذیرد. اما دیگر زوجه ضرورتی به اثبات موارد عســر و حرج و ســایر موارد برای طالق یک جانبه از ســوی خود را در دادگاه نخواهد داشت. باید توجه داشته باشید که بسیاری از دفترخانههای اســناد رســمی از تنظیــم چنین ســندی خــودداری میکننــد. البتــه ایــن بــدان معنا نیســت کــه کاری غیرقانونی است، بلکه اساساً چنین دفترخانههایی وارد حوزههــای مربــوط بــه خانــواده نمیشــوند. بنابرایــن اگر چنیــن برخــوردی برایتــان پیش آمد نگران نباشــید، بلکــه به دفترخانههــای دیگری که در حوزههــای مربوط به خانواده نیز فعالیت دارند مراجعه کرده و سند را تنظیم فرمایید. به هر تقدیر شــما میتوانید به جای صحبــت و مذاکرههایی در باب حقــوق مالــی در زمان خواســتگاری که اغلب تأثیرات منفی را بهدنبال خواهد داشت و در برخی موارد منجــر به برهم خوردن وصلت می شــود، از حقوق و شــروط دیگری همانند این شرط استفاده کنید تا حقوق برابر با زوج را دارا شوید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.