زهرا آقارضا همان خاله ریزه معروف!

Vizhenameh - - News - زنان ماندگار

ذهــــــن مــــــــا پــر از صداهـــــایی اســت که برایمــان خاطــره انگیــز و دوســت داشــتنی هستند و وقتــی دوبــاره آن را میشــنویم هــزار خاطره برایمــان زنــده میشــود. صــدای زهــرا آقارضــا از همــان صداهــای بــه یادماندنــی اســت. دوبلــوری کــه حتمــاً صدایــش را به یاد دارید؛ خاله ریــزه آن کارتون معروف و دوســت داشــتنی. زهرا آقارضا که به نام پری هاشمی هم شــناخته میشــود متولــد 5۲٣١ اســت. از نوجوانی به گویندگی عالقه داشــت. چند بار هم بــه رادیو رفت و تســت داد اما چون ســنش کم بود، قبولش نمیکردند. وقتــی ١۲ ســاله بود به ســندیکای دوبلورها رفــت و آنجا فرمی برای گویندگی پر کرد و این بار قرار شــد از او تست بگیرند. تســتش را مندوب هاشمی گرفت. کسی که در دهــه شــصت بهنام آقــای اقتصادی شــناخته میشــد. ایــن تســت و آشــنایی باعــث ازدواج آنهــا شــد و ازدواج باعــث شــد آقارضــا راحتتــر کارش را در دوبلــه دنبال کند. ضمن اینکه از همســرش بسیاری از اصول دوبله و گویندگــی را هم یاد میگرفت. صدای آقارضا را بهجای بسیاری از بازیگران ایرانی و خارجی شنیدهایم. او یکی از دوبلورهایی بود که در دوران طالیی دوبله ایران بسیار فعال بود. یکی از کارهای او که بســیار هم ماندگار شــد صحبــت کردن به جــای زنده یــاد حمیــده خیرآبادی در ســریال پدرســاالر بود. او پیــش از این کار در ســریال ســالهای دور از خانــه (اوشــین) بــه جای هیســا (مادر بزرگ کایو) صحبت کرده بود و این کار باعث شد یکی از گویندههــای اصلی ســریال پدرســاالر شــود. خودش میگوید:«برای گویندگی این نقش چند دوبلور در نظر گرفته شده بودند، اما زنده یاد خانم خیرآبادی گفته بود که دوست دارد گوینده خانم هیسا در سریال سالهای دور از خانــه به جایش صحبت کند، همین باعث شــد تــا به جای خانم خیرآبــادی صحبت کنم. البته خودم هم این نقش را دوســت داشتم، شخصیت این نقش هــم به روحیات خــودم نزدیــک بــود.» او در کارتونها هم بســیار فعال بود و عالوه بر خالهریزه گوینده نقش جولیتــا در کارتــون معــروف پینوکیو بــود. دربــاره خاله ریــزه میگویــد: «خاله ریــزه از آن شــخصیتهایی بود که خیلی دوســتش داشــتم و با همه انــرژی به جایش صحبــت کردم، راســتش را بخواهید شــانس با من یار بــود که گویندگی او قســمتم شــد؛ از گویندههای زیادی تست گرفتند اما قرعه بهنام من افتاد.کار پرزحمتی بود و چند ماه برایش وقت گذاشتم.» عالوه بر اینها آقارضا در سریال خاطره انگیز پهلوانان نمیمیرند هم حضور داشت و صداپیشه نقش «اکرم خانم» با بازی صدیقه کیانفر بود. او اکنون بازنشسته شده اما هنوز به کارش در زمینه دوبله ادامه میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.