عکس هفته

Vizhenameh - - News -

مانور «آمادگی برابر زلزله در خوابگاههای دانشجویی» در خوابگاه دانشجویی دختران دانشگاه علوم پزشکی تهران کیمیا نیک

شرح عکس: عکس:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.