اخبار زنان

Vizhenameh - - News -

شــاخصهای اصلــی عدالت جنســیتی مشخص شدند/ معاون بررسیهای راهبـــــــــردی معاونــــــــت زنــان و خانــواده گفــت: شاخـــــصهای اصلـــــــــی عدالت جنســیتی مشخص شــدهاند که وزارتخانهها و دستگاههای اصلی متولی آن وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم هســتند که هرکدام مأموریت مشخصی دارند. سوسن باستانی با اشاره به شاخصهای عدالت جنســیتی بیان کرد: براســاس این قانون معاونت امور زنان و خانواده و دســتگاهها مکلف هســتند این برنامه را در دوره 4 ســاله در دســتور کار خــود داشــته باشــند. وی گفــت: ایــن قانون باتوجه به قانون اساســی، ســند چشمانداز و سیاستهای ابالغی رهبر معظم انقالب تأکید به بحث عدالت جنسیتی دارد.

در ۸1 دســتگاه کشور تنهــا ۲ مدیرعالــی «زن» وجــود دارد/ مشــــــــاور معـــــــاون رئیسجمهــوری در امــور زنــان و خانواده با بیان اینکه در مجمــوع تعداد مدیران زن و مرد در کشور ۰٧ هزار و ۰١6 نفر هستند، گفت: ســهم مدیــران زن از ایــن تعــداد هفــت هزار و 55۲ نفــر و ســهم مدیــران مــرد ٣6 هــزار و 55٣ نفر اســت. زهرا جواهریان افزود: تعداد مدیران زن در سال 96 در همه سطوح از ٨.٨ بــه ٣.۰١ درصــد در ســال ٧9 افزایــش یافتــه اســت. بهگفته وی در ٨١ دســتگاه کشــور تنها ۲ مدیرعالی «زن» وجود دارد.

دو شرط قوه قضائیه برای حضور زنان در ورزشگاهها/ معــاون فرهنگــی قــوه قضائیهمعتقداستبانوان نیــز مــی تواننــد همچــون آقایان به ورزشگاهها بروند و از دیــدن بازیهــا لــذت ببرند به شــرطی کــه اخالق و مسائل شــرعی رعایت شــود. حجتاالســالم هادی صادقی افزود: ورود زنان به ورزشگاهها ممکن است دو عارضه داشته باشد، عارضه اول موضوع اخالق است. یعنــی ممکن اســت در ورزشــگاهها فضای ناســالمی وجود داشــته باشــد و کلمات اهانت آمیزی گفته شود یا به بانوان توهینهایی شــود و در آن صورت حریمها شکســته شــود.عارضه دوم مربوط به مســائل شــرعی است که طبق فتوای مراجع تقلید دیدن بدن نامحرم برای هر دو طرف اشکال دارد.

یــک میلیــون نفــر از افــراد تحــت پوشــش کمیتــه امــداد، زنــان سرپرســـــت خـــــانوار هستند/معاونحمایت و ســالمت کمیته امداد گفــت: تا ابتدای دیماه امســال، ۲ میلیون و 9١ هزار خانــوار تحت پوشــش کمیته امــداد بــرای دریافت کمــک هزینه معیشــت هســتند کــه یک میلیــون و 465 هــزار نفــر از این تعــداد، ســالمند و حدود یک میلیون نفر از افراد تحت پوشــش، زنان سرپرســت خانوارهستند.فاطمهرهبربااشارهبهاینکهبیشترین علت تحت پوشــش قرار گرفتــن مددجویان، فوت سرپرســت خانوار است، افزود: ۰4 درصد بهدنبال از کار افتادگــی، 9۲ درصد بیماری سرپرســت خانوار و 5 درصد طالق و متارکه تحت پوشش قرار گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.