غریقنجاتهای زندگیزناشویی

Vizhenameh - - News - همسرانه معصومه اسکندری

بایــد همیشــه بدانیم در برابــر رفتــار ناشایست همسرمان چــه زمانــی چــه واکنشــی مناسبتر است، درســت مثل غریق نجاتی که بایــد بداند در هر موقعیت چگونه، فــرد غریــق را نجــات دهــد. وقتی همســرتان ناراحتتــان میکند باید بدانیــد که نوع رفتار تلــخ همســرتان را چگونــه پاســخ دهیــد تــا بهترین نتیجه را در بلندمدت بگیرید. -1 همســرتان را دوســت داشــته باشید حتی وقتی ناراحتتان میکند. ۲- مقابل همســرتان بایســتید، وقتــی زیادی خودخــواه و بدرفتــار اســت امــا نــه به شــکلی ناپســند، بلکــه بــا حالتــی کامــالً معمولــی و عــادی به او بگویید «دیگــر نمیخواهم با من اینطــور حــرف بزنــی»! داد نزنیــد و تهدید و تندی نکنید. یــک رابطــه ناکارآمد؛ یعنــی رابطــهای که در آن یکــی از همســران زورگو باشــد و دیگری به شــکل بــد و غلطــی مطیــع و متواضع باشــد. شــروع کنید به ایســتادن در مقابل زورگویی و خودخواهی همســرتان به شــکلی درســت، تا او رفتــارش را اصالح کند و از طرفی هم وقتی شایســتگیاش را نــدارد بــه او عشــق بورزیــد. بــرای روشــن شــدن موضــوع، مثالــی برایتان مطــرح میکنیــم؛ فــرض کنیــد با همســرتان در حــال صحبــت در مورد موضوعی هســتید که اخیراً شــما را ناراحت و آزرده کرده اســت. ناگهــان او تعادلــش را از دســت میدهــد و شــروع به فحاشــی میکند یا ممکن اســت به شــما بگویــد از خانه بیرون بــرو، همچنان داد بزنــد و تهدیدتــان کنــد. در چنیــن مواقعــی، شــما باید از راهــکار شــماره ۲ اســتفاده کنید؛ یعنــی مقابــل او بایســتید و نــه به شــکلی بد، بلکه کامالً ســالم و عادی بــه او قاطعانه اما با لحن آرام و عادی بگویید: «نمیخواهم دیگر بــا من اینطور حــرف بزنی» و بعــد به آرامی محــل را ترک کنیــد و بین نیم تا یک ســاعت از یکدیگــر در خانــه فاصلــه بگیریــد. مثــالً به اتاقتــان برویــد یــا مشــغول خوانــدن کتــاب شــوید یا آشپزی کنید ولی همه این کارها را به آرامــی و با مالیمت بــدون داد زدن و نق زدن انجام دهید.

مثــال دوم را بــرای راهــکار اول مطــرح میکنیــم. فــرض کنیــد شــما و همســرتان در حــال تبــادل نظر هســتید در این بیــن ناگهان همســرتان با لحنی تنــد و با ناراحتی به شــما میگویــد: «کافیــه دیگــه، نمیخــوام چیــزی بشــنوم داری اعصابمــو خرد میکنــی» و این حــرف او میتوانــد جرقه یک دعوای اساســی باشــد. شــما میتوانیــد اتــاق را تــرک کنیــد و وقــت ناهــار با مهربانــی او را بــرای ناهار صدا بزنیــد و به ایــن ترتیــب او را به فکــر کردن در مــورد رفتــارش وادار کنیــد و بــه او بگوییــد که دوستش دارید. به این ترتیب شما همسرتان را حتی وقتی ناراحت اســت دوست داشتهاید و همین رفتار شــما هیجانات منفی او را برای تبــادل نظرهای بعدی که شــاید مطابق میل شــما نباشــد بشــدت کاهــش میدهــد و ایــن واکنشهــای منفی را نه تنها تقویت نکردهاید بلکــه تا حــد زیــادی آن را خاموش کــرده اید. پــس دو راهکاری را کــه در ابتدای متن مطرح شــد به خاطر بسپارید و ســعی کنید آنها را به کار ببندید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.