تفکرات قدیمی را دور بریزید

Vizhenameh - - News - موفقیت

فکرهــای قدیمی همان قدیم کاربرد داشــتند. امروز فکــر جدید الزم دارید. اگر از کسانی هستید که هنوز روی تصورات قدیمیتان درباره کار و محل کار و روش کار اصرار دارید باید این جملهها را مدام با خودتان تکرار کنید چون اگر به این شیوه ادامه دهید حتماً به مشــکل برمی خورید. شــیوه کار در این ســالها خیلی تغییر کــرده و بســیاری از این تصــورات قدیمی دیگر کاربردی ندارد. در واقع این شــیوه فکــر کــردن جایــی در روش کاری جدید ندارد. پس اگر شــما هم ایــن تصورات را دارید حتماً برای تغییرش کاری کنید چون مانع موفقیتتان میشود:

قدیــم فقــط مهم بــود که خودتــان کار را درســت انجام دهید. بــرای همین میگفتند اگر ســرتان پایین باشــد و کارتان را درســت انجام دهید خطری شــما و کارتــان را تهدیــد نمیکند. اما این روزهــا نمیتوانید مطمئن باشــید تا آخر عمر کاریتان میتوانید در جایی که هستید بمانید و کار کنید. این روزها مجموعههای کاری نیاز به کارمندان پویا دارند که هر روز کارشان را بهتر میکنند و با مهارتهای تازهای که یاد میگیرند خودشان و کار مجموعه را ارتقا میدهند.

قبــالً شــرکتها و ادارههــای بــزرگ برای کارمندانشــان دورههای آموزشــی برگزار میکردند اما االن دیگر از این خبرها نیست. اگر فکر میکنید شرکتی که در آن کار میکنید در صورت نیاز به مهارت جدید باید خودش برایتان کالس و دوره آموزشــی بگذارد سخت در اشــتباهید. این شما هستید که باید تالش کنید چیزی که الزم است یاد بگیرید. در واقع برخالف تصور قدیمی شما این وظیفه خودتان است که رشد حرفهایتان را مدیریت کنید.

شــبکههای اجتماعــی دیگــر برای مصارف شــخصی و به اشــتراک گذاشــتن نوشــته و عکس هایتان برای دوســت و فامیل نیســت. امروز باید با این شــبکهها برندســازی شــخصی کنید و در واقع نماینده شــرکتتان در این فضا شــوید. باید حضور فعال، مداوم و حساب شده در این فضا داشته باشید و یاد بگیرید بخش زیــادی از کارهایتــان را در ایــن فضا انجام دهید. مثالً با مشــتریان ارتباط بگیرید، نیروهای تازه و کارآمد را شناسایی کنید و تبلیغ کنید. باید به شبکههای اجتماعی و نقششان در کارتان نگاه تازه داشته باشید نه نگاه قدیمی.

بــرای اینکــه در کارتــان موفق باشــید نبایــد نگاهتان فقط به مدیرتان باشــد. قدیمیهــا اینطور به مدیرشــان نگاه میکردند؛ موفقیت و شکســت در دســتان مدیــرم اســت. اما شــما امروز باید خودتان هم کســب و کارتــان را مدیریت کنید. براساس نیازهای شرکت کار کنید و وابسته به کسی نباشید حتی مدیرتان.

شــما بایــد در کنــار کاری کــه بــرای مجموعــه انجــام میدهیــد خودتان هم شــناخته شــده باشید؛ به تنهایی و بدون شــرکت و مجموعه. برخالف تصور قدیمیها این خیانت نیســت؛ اتفاقاً باعث میشود شما به موفقیت مجموعه هم کمک کنید. چون این برندسازی شما را بهعنوان بخشی از این مجموعه به چهرهای شناخته شده در کسب و کارتان تبدیل میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.