لیال حیدری

Vizhenameh - - News - وکیل الرعایا وكیل پایه یك دادگستري میتوانید سؤالهای حقوقی خود را از طریق نشــانی ایمیل [email protected] با مشاور حقوقی ما در میان بگذارید.

همسرسابقمباتشکیلصفحهایدراینستاگراممرا مورد اهانت قرار داده است. بدین نحو که عکس مرا در کنــار عکس یک میمون نشــر داده و ذیل آن مرا به میمون تشبیه کرده و مطالبی دیگر نیز مثل بیغیرت و...بهاینجانبنسبتدادهاست!آیامیتوانمعلیه ایشانشکایتکنم؟ وکیــل الرعایــا: توهین به افــراد یا هجو آنهــا چه در فضــای ســایبری و چه غیر آن جرم اســت. چنانچه در تهــران ســاکن هســتید، میتوانید بــا مراجعه به دادســرای جرایم ســایبری و چنانچه در شهرستان هستید به دادسرای محل خود مراجعه کرده با ارائه پرینت از صفحهای که ایشــان در آن ضمن انتشــار عکستــان مبادرت بــه توهین و نســبت دادن امور غیراخالقی ...و نموده، علیه ایشــان شــکایت کنید. بدیهــی اســت باید تعلق صفحــه اینســتاگرام را به همسرتانثابتکنید.

ســال ۸۸ به یکــی از همکارانــم پول قــرض دادم. دو ، ســه ســال بعد کــه از بازپرداخــت آن عاجز ماند ملکی در تعاونی مســکن یکی از شهرستانها را طی توافقنامهای به جای پولم به من واگذار کرد. دو ، ســه ســال بعد از تنظیم قولنامــه نیز برای انتقال رســمی آن امــروز و فــردا کرد و قواعــد تعاونی را بــرای تأخیر در تنظیم ســند رســمی بهانه کــرد. ناگزیر بــه تقدیم دادخواســت «الــزام به تنظیم ســند رســمی» علیه ایشانبهمراجعقضاییشدم.نتیجهاستعالمدادگاه ازادارهثبتاینبودکهملکبهنامفرددیگریاست. از تاریخ ثبت ســند بهنام فرد دیگر چنیــن بر میآید که ایشــان دو، ســه ســال بعد از تنظیم قولنامه، آن را به فــرد دیگری فروخته اســت. آیا همــکارم مرتکب کالهبرداریشدهاست؟ وکیل الرعایا: انتقال عین یا منفعت مال غیر بدون مجــوز قانونــی به نحــوی از انحاء و با علــم به اینکه مال غیر اســت، کالهبرداری محســوب میشود که مجازات آن عالوه بر حبس از یک تا 7 ســال، جزای نقــدی معــادل مالی که اخذ نمــوده و همچنین رد مال به صاحبش نیز میباشد. انتقال گیرنده هم اگر هنگام معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده باشد، همین مجازات را دارد. شایان ذکر است چنانچه مقام رسیدگیکننده به شکایت، سوء نیت انتقال دهنده را احراز کند، بهعنوان جرم انتقال مال غیر، فروشنده را تحت تعقیب قرار میدهد. ضمناً دیده شده گاهی هم مقام قضایی سوء نیت را احراز نکــرده و با اعــالم اینکه معامله «فضولی» اســت، وصف کیفری آن را زایل کرده و شاکی را برای احقاق حقوق خویش به محاکم حقوقی هدایت میکند.

مبنــای ممنــوع الخــروج کــردن مــردان توســط همسرانشانچیست؟ وکیلالرعایا: ماده 17 قانون گذرنامه به دولت مجوز داده اســت که از صــدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعــی مالیاتی و اجرای دادگســتری و ثبت اســناد جلوگیری نماید. مرد نیز بابت مهریه همســرش از طریق اجرای ثبت اســناد ممنوع الخروج میشود. البته با تودیع وثیقه، مرد میتواند فقط یکبار از کشور خارج شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.