اخبار زنان

Vizhenameh - - News -

برگــزاری جشــنواره «خالقیتهــای هنــری زنــان تهــران»/ اداره کل امــور بانــوان شــهرداری تهران بهمنظور شناســایی زنــان هنرمنــد «جشــنواره خالقیتهای هنــری زنان » را برگــزار میکند. فاطمه راکعــی، مشــاور شــهردار و سرپرســت اداره کل امــور بانوان شهرداری تهران با اعالم این خبر گفت: یکی از مهمترین ظرفیتهایی که باید از آن بهعنوان گنجینه عظیمی برای زندگی بهتر و دارا بودن محیط شادتر و ســالمتر استفاده کرد، هنر بانوان اســت. این جشنواره در4 بخش شــامل کارگاههای آموزشی، نمایشگاه آثار بازآفرینی خالقانه از منظر هنر، نمایشگاه مد و پوشش اســالمی- ایرانی و نمایشگاه دستاوردهای هنری زنان معلولپیشبینیشدهاست.

انتقــال جنســی ایدز بین زنان ۰۱ برابر شــده اســت/ رئیــس مرکــز تحقیقــات ایــدز ایران گفت: از دو سال پیش اصلیترین راه انتقال ایدز در کشور تماس جنسی است؛ زمانی انتقال این بیماری بیشــتر از طریق اعتیاد با نسبت 97 درصد مرد و سه درصد زن بود، اما طی دو سال اخیر تعداد زنان مبتال از طریق روابط جنسی 10 برابر شده است. مینو محرز افــزود: اکثر مبتالیان به ویروس ایدز در کشور ۵۲ تا 40 ساله هستند و به علت ضعف اطالعرسانی و نبود آموزش در مورد انتقال ایدز از طریــق رفتارهــای پرخطر جنســی، جوانان در معرض ابتال به این بیماری هستند.

فــوت یکــی از زنــان حادثــه آتشســوزی کمــپ قرچــک/ مدیرکل بهزیســتی استان تهران از فــوت یکی از زنــان معتاد متجاهــری کــه بهدنبــال آتشســوزی در کمــپ نگهــداری از زنــان معتــاد متجاهــر در قرچک ورامین دچار مصدومیت شــده بــود، خبــر داد. داریــوش بیاتنژاد با اشــاره به اینکه مرکــز نگهــداری از زنان معتــاد متجاهــر در قرچک ورامین درپی آتشسوزی عمدی روز جمعه بهدلیل خسارات واردشده تعطیل شده است، گفت: بعد از وقــوع این حادثه از بیــن 0۵ زن حاضر در این مرکز، 9 زن معتــاد متجاهــر دچــار مصدومیت شــدند که بعــد از انتقال آنها به بیمارســتان و انجــام اقدامات الزم، پنج نفر مرخص شدند.

اگــر 3۱ ســال بــرای «ازدواج» خوب است، پس برای رأی دادن هم خــوب اســت/ معاون رئیــس جمهــوری در امور زنــان و خانواده در خصــوص رد الیحه مربوط به کودک همســری در کمیســیون قضایی مجلس گفت: اگر سن31 سال بــرای ازدواج خوب اســت پس همــه قوانین دیگر هم روی همین سن آورده شود تا کودکان 13 ساله بتوانند رأی دهند، گواهینامه بگیرند و درخواســت طالق دهند. معصومه ابتکار افزود: اگر 13 سال را سن بلوغ و تشخیص میدانیم پس همه قوانین را روی این سن بیاوریم. واقعیت این است که قوانین با هم ســنخیت ندارد و بعد برای مردم مشکالت زیادی به وجود میآورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.