اولویت با کدام است؟

Vizhenameh - - News - همسرانه معصومه اسکندری

هر فردی میتواند یک ازدواج موفــق و شــاد داشــته باشــد به شرط آنکــه بتوانــد بــه یکــی از مهمتریــن اصــول آن یعنی اصــل «اولویت»، مسلط شود. همــه مــا انســانها بهصــورت بالقــوه میتوانیم خوشبخت و ســعادتمند باشــیم، در صورتی که خودمــان بخواهیــم و آن را بــرای خودمــان رقم بزنیــم، وقتی فردی بالغ میشــود و از جنبههای مختلــف، بلــوغ کافــی بــرای ورود بــه ازدواج را پیــدا میکند، از پدر و مادر خــود فاصله میگیرد و فــردی را بهعنــوان همســر وارد زندگــی خــود میکند. دقیقاً از همان لحظه، اولویتها متفاوت میشــوند؛ یعنی اگــر تا قبل از ایــن اولویت پدر و مــادرش بودنــد بعــد از پیونــد عاطفــی و رابطه ازدواج، اولویت فرد همسرش است. البته تغییر اولویتبنــدی به معنای بیاحترامی و بدرفتاری با پدر و مادر نیست. قبــل از ازدواج، پــدر و مــادر نزدیکتریــن افــراد به شــما هســتند، آنها مهمترین و اولین اولویت زندگی شما هســتند اما ازدواج اولویتهای شما را تغییــر میدهــد. بــا والدینتــان نــه بدرفتاری کنید و نــه برای آنها چیزی از احترام و رســیدگی کــم بگذاریــد، اما بایــد بدانید اولویت شــما حاال همســرتان اســت و تنها در این صورت اســت که خوشبختی را برای خودتان رقم میزنید. درباره زوجها پژوهشی انجام دادهاند که نتیجهاش تلخ، امــا واقعی اســت؛ زوجیــن در اوایل ازدواجشــان خوشــحالتر هســتند و دلیلش هم این است که اوایل ازدواج هیچ چیز اولویت همسر را زیر سؤال نمیبــرد. امــا برای مثــال وقتــی بچهها بــه دنیا میآیند، رضایت از زندگی زناشــویی بشدت کم میشود. مشکل از بچهها نیست، اما بعد از تولد بچه، مرد بیشــتر توجهش را به کارش میدهد و زن بیشتر به بچهها توجه میکند. اولویــت بــودن ازدواج و همســر از بیــن مــیرود و وقتــی بچههــا بــه نوجوانــی میرســند، ایــن فاصلــه بیــن زوجین بیشــتر هم میشــود؛ چون بچههــا در ایــن ســنین بــه یــک همــراه و کمــک بیشــتر نیــاز پیــدا میکننــد، از نظــر اجتماعــی فعالتــر هســتند و بــه توجــه و پــول زیــادی نیاز دارند. بــه همیــن دلیــل فشــار روی والدیــن زیادتــر میشــود و دیگــر نمیتواننــد مثــل قبــل باهــم دوتایــی وقت بگذراننــد و معمــوالً وقتی بچهها خانــه را تــرک میکنند دوباره رضایت زناشــویی کمــی باالتر میرود، اما نه بــه اندازهای که قبل از تولــد بچههــا بود. متأســفانه، مــا ازدواج را آنقدر موضــوع بیاهمیتــی میدانیم که بعــد از مدت کوتاهــی آن را رهــا میکنیــم، امــا توقــع داریــم زیباتر و شــادابتر شود. این خیلی مسخره است کــه اوایــل ازدواج، رابطــه بهتر از زمانی باشــد که زوجیــن شــناخت بیشــتر و کاملتــری از یکدیگر پیدا کردهاند. معمــوالً در هــر زمینــهای از زندگی، کســانی که تجربه بیشــتری دارند موفقیتشــان هم بیشتر اســت، اما در مورد ازدواج قضیه متفاوت است و متأســفانه ما با وجود تجربه و شــناخت بیشتر از همســرمان رابطه بیکیفیتتر و پژمرده تری را تجربــه میکنیــم. اگــر ازدواج را طبــق اصــول صحیح آن پیش ببرید و اگر رابطه با همسرتان و توجــه بــه او و نیازهایــش را جــدی بگیریــد، اولیــن ســال ازدواج برایتان بهتریــن و خاطره انگیزتریــن ســال نیســت بلکه هــر ســال بهتر و شادتر خواهید بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.