راههایی برای بازگرداندن انرژیمان در محل کار

Vizhenameh - - News - موفقیت

حفــظ انــرژی در محــل کار و برای ادامه دادن کار مســأله مهمی اســت. نداشــتن انرژی یا کم شــدن آن بین کارها و در طول روز باعث میشــود از وظایفتان شانه خالــی کنید و با موکــول کردن کارها بهروزهــای بعد از کار عقــب بمانید. بازدهی کمتــر، ناتمــام ماندن پروژهها و البته نارضایتی مدیران از کار شــما نتیجه روندی است که خواندید. اگــر یکدفعــه احســاس کردید انرژیتــان کم یا تمام شــده نیازی نیســت کارهای عجیــب و غریبــی انجــام دهید تا دوباره بتوانیــد با تمام تــوان کارهایتان را انجام دهید. چند راهکار ســاده برای بازگردادن انرژی حســابی کافی است. راهکارهایی که بسرعت هم جواب میدهند: -واقعیــت ایــن اســت که بخشــی از ایــن از دســت دادن انــرژی به جســمتان باز میگردد. یعنی نحوه نشســتن و مدت طوالنی نشستن باعث میشود مثل اوایل روز و آنطور که دوست دارید سرحال نباشید و با تمام توان کار نکنید. برای اینکه خودتان را از شــر این حالت خاص کنید برای یک دقیقه بلند شــوید و در حالت ایســتاده عضاتتان را بکشــید. مــی توانید این یک دقیقه را چنــد قدم در محل کار راه بروید. وقتی بعد از این مدت به پشــت میز بازمی گردید متوجه میشــوید چقدر حس و حالتان عوض شده است. - یــک راه دیگــر هم دارید. راهی کــه حتماً از آن اســتقبال میکنید؛ چت کردن با یکــی از دوســتان. ایــن کار به شــما انرژی تــازهای میدهد و ذهنتان را از مســائل احتماالً یکنواخت و کســلکننده کاری دور میکند. همین باعث میشــود بتوانید سطح انرژیتان را به حالت عادی بازگردانید. البته نه یک چت طوالنی که از آن طرف مانع انجام کارتان شــود. چند دقیقه کوتاه کافی اســت. حسابش دستتان باشد. -همیشه فکر کردن به بخشهای دوست داشتنی زندگی حال و هوا و روحیهمان را عــوض میکنــد. برای اینکه از این امکان اســتفاده کنید میتوانید یک دقیقه به برنامــه تفریــح تعطیاتتــان فکر کنیــد. مثاً روی کاغذ بنویســید قرار اســت چه کارهایی انجام دهید، چه کســی را ببینید، کجا بروید ...و بعد این نوشــته را جایی قرار دهید که مدام چشــمتان به آن میخورد. این کار باعث میشــود انگیزهتان بیشتر شود و به دنبالش انرژی بیشتری پیدا کنید و از خمودگی نجات پیدا کنید. -بارهــا در همیــن بخش برایتــان گفتهایم که کارهای عقب افتــاده چقدر از ذهن شــما را میگیرنــد و باعث میشــوند انرژیتان کم شــود. حاال اگر بیانرژی شــده ایــد یکــی دو دقیقــه بــه این کارهــای روی هم جمع شــده برســید. حتــی کارهای ســادهای مثــل یک تماس تلفنی، چک کردن چیزی در اینترنت، پاســخ دادن به یک ایمیــل، پرداخت قبض ...و با این کار کمی از دغدغههای ذهنیتان کم میشــود و دوباره انرژیتان به ســطح عادی که به آن برای ادامه کارتان و انجام دادن آن نیازمندید بازمی گردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.