شیرینیدانهقهوه

Vizhenameh - - News - معصومهرسولی

مواد الزم برای ۳۱ عدد شیرینی:

کره ........................................................................... ۰5 گرم تخم مرغ .............................................................. یک عدد پودر قند ............................................ ۰۸ گرم (نصف لیوان) نشاسته ....................................... ۰۴ گرم (یکچهارم لیوان) آرد سفید .............................................. ۰5۱ گرم (یک لیوان) پودر قهوه ............................................ یک قاشق چایخوری آب جوش ........................................... یک قاشق غذاخوری پودر کاکائو ................................... یک تا دو قاشق غذاخوری بیکینگ پودر ....................................... یک قاشق چایخوری وانیل ............................................ یک دوم قاشق چایخوری

طرز تهیه:

کــره نرم و پودر قند الک شــده را 5 دقیقــه بــا همــزن زده و بعــد از آن تخم مرغ، وانیل و نشاسته را ضافه کــرده و مخلــوط میکنیــم. پــودر قهــوه، آرد، بیکینــگ پــودر و پــودر کاکائو را الک کرده و به مواد اضافه میکنیم. فقــط آرد تا جایی ریخته شــود که خمیر به دســت نچسبد. بعــد از آماده شــدن خمیــر، اندازه یــه قاشــق از آن را به شــکل بیضی در آورده و داخــل ســینی فــر میچینیــم و با چاقــو روی آن خط میاندازیم. سینی را در طبقه وسط فر که از قبل با درجه ۰۸۱ گرم شده به مدت ۰۲ دقیقه قرار میدهیم.

نکات: نکته ۱:

از هر نوع نشاســته پودری میتــوان بــرای ایــن شــیرینی استفاده کرد.

این شیرینی در ظرف در بســته در محیــط خنــک ۲ هفته الی یک ماه ماندگاری دارد.

شــیرینیها نیاز به ورز دادن نــدارد زیــرا بــه روغــن میافتد.

نکته ۲: نکته 3:خمیر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.