سعیده ستوده نیا

Vizhenameh - - News -

نورپردازی صحیح در دکوراســیون منزل تأثیر مهمی دارد. بــرای اینکــه نــور مناســب فضــا را بــا توجــه بــه دکوراسیون منزل خود تأمین نمایید، باید در انتخاب آباژور در دکوراسیون دقت کنید. هرچقدر هم که برای معماریداخلیمنزلخودهزینهکنید،بدونانتخاب نور و روشنایی مناســب، دکوراسیون منزل شما کامل نخواهد شــد. برای اینکه منزل خود را همانند یک اثر هنری جلوه دهید، باید بدانیــد چه نوع آباژوری برای فضایمنزلشمامناسباست. اگــر از وســایل مدرن در دکوراســیون منــزل خود اســتفاده میکنیــد، ترجیحــاً مــدل آبــاژور را نیــز متناســب بــا ایــن ســبک انتخــاب کنیــد. اگــر در انتخــاب دکوراســیون منــزل از رنگهــای تیــره اســتفاده کردهایــد، به نور بیشــتری بــرای محیط احتیــاج پیــدا خواهیــد کــرد. پــس بهتر اســت از آباژورهایــی بــا رنــگ روشــن اســتفاده کنیــد. به ترکیــب نوری که آبــاژور میتاباند دقت کنید. اگر از شــیدهای رنگی روی آباژور اســتفاده میکنید، رنگهایی را انتخاب کنیــد که بر میزان نور مورد نیازتان تأثیر منفی نگذارد.

بــه منبعهای نور طبیعی دقت داشــته باشــید. نور طبیعی که از پنجرههــا میتابد زیبایی خاص خود را دارد، اما مشــکل اینجا اســت که نور طبیعی تنها مختص روز اســت. تعداد آباژورها به میزان نوری کــه بهصــورت طبیعــی دکوراســیون منزل شــما را روشن میکند بستگی دارد. اگر میخواهید بخشی از خانه را روشــنتر نگه دارید یا توجه را به وسایلی

از نظر ابعــاد، آباژورهای پایه دار، بــا اندازه متوســط میان آباژورهای رومیزی و ایستاده قــرار میگیرنــد. اســتفاده از این آباژورها در دکوراســیون منــزل با ســقفهای کوتاه به بلندتــر نشــان دادن ســقف کمک خواهد کرد. میتوانید از آباژورهای پایــه دار در کنار مبلهای تک در گوشــه اتاق اســتفاده کنید. با کمک یک میز کوچک و تعدادی کتاب در کنار آباژور پایه دار، فضای مناســبی بــرای مطالعــه در اتاق نشیمن فراهم میشود. آباژورهای پایــه دار، بهترین گزینه بــرای آبــاژور پذیرایی است.

که در آن محــدوده قرار دادهاید جلب کنید، آباژور را در آن بخش قرار دهید. برای روشــن دیده شدن بخشــی از دیوار و دکوراســیونی که روی دیوار منزل اســتفاده کردهایــد، از آباژورهایی اســتفاده کنید که نور را به سمت دیوار و رو به باال هدایت کنند.

بــرای اینکــه بتــوان نــور را متمرکــز کــرد از آبــاژور اســتفاده میکنیم. تصور کنید که در ســالن نشیمن قصــد خواندن کتابــی را دارید. یک آباژور ایســتاده بــه شــما کمــک میکنــد کــه بهــره بیشــتری از نــور المــپ ببرید. چرا که به شــما امــکان تنظیم نور در جهــت مطلوب و مســدود کــردن آن در جایی راکه نیاز نیســت میدهد. همچنین بازتاب نور به سقف و دیوارهــا فضــای جذابتــری را در اختیــار شــما قــرار میدهد. همچنیــن هنگامی که از یــک آباژور رومیــزی اســتفاده میکنیــد، بازتاب نــور در فضای اتاق بســیار کمتر اســت و تمرکز آن بر فضای مورد نیاز شما قرار میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.