مهارتاستفادهاز رنگطالیی در دکوراسیون

Vizhenameh - - News -

اســتفاده از رنگ طایی برای دکوراســیون بسیار فراگیر شــده و ایــن رنگ با همه ابهتــش، زمانی زیبــا بهنظــر میرســد کــه ظرافتش هــم در نظر گرفتــه شــود. در دکوراســیون داخلی اســتفاده از طایی کمی نیاز به مهارت و دانستن ترفندهای بیشتری دارد. اگر به درستی انجام گیرد میتواند گرمــای مایــم امــا پرجایــی را بــه فضــای اتاق اضافه کند. اما اگر اشــتباه استفاده شود میتواند یــک خانــه طایــی دلــزده و افراطــی برای شــما ایجاد کند.

حذف نور موضعی رنــگ طایــی درخشــش دارد. پــس احتیــاج بــه اســتفاده از نور موضعی در فضا وجود ندارد چون باعث میشــود از جلوه رنگ طایی کاســته شــود و زمانــی که طایی در معرض مســتقیم نــور قرار میگیــرد، درخشــش آن چشــم را آزار میدهــد. معموالً رنگ طایی در جاهایی اســتفاده میشود کــه نور طبیعی نداریم. برای دکوراســیونی با رنگ طایــی حتمــاً بایــد از نورهــای آفتابــی در فضــا استفاده کرد به این خاطر که رنگ طایی بیشترین درخشش را در فضای تاریک دارد.

طالیی با انواع رنگها استفاده ماهرانه از رنگ طایی در خانه منجر به خلق فضایی مجلل میشود. استفاده از ترکیب رنگ طایی ومشــکی یا طایی و آبی در دکوراسیون پذیرایی بسیار جــواب میدهــد. رنــگ طایی تنهــا رنگی اســت که با تمام گروههای رنگی و با تمام رنگها از سفید تا سیاه جذاب به نظر میرســد. طایی در ترکیب با رنگهای پرطرفــدار معمــاری داخلــی مثــل رنــگ فیــروزهای، بنفش و مشکی بینظیر است. فضای خانه با استفاده از رنگهــای طایی، زرد، شــکاتی و قهــوهای کمرنگ نیــز درخشــش خاصــی پیــدا میکنــد. طایــی در کنار قهوهای، هماهنگی بسیار خوبی دارد.

طالیی در اتاق خواب اتاق خواب فضایی است که ایجاد احساس آرامش در آن، حرف اول را در دکوراســیون داخلی میزند. همــان طور کــه میدانیــد زرق و بــرق رنگ طایی بســیار زیاد اســت بنابراین بهتر اســت رنگ طایی در اکسســوریها، کوســنها و پردههــای اتاق خواب استفاده شــود. تنها در صورتی که لوازم اتاق خواب شــما مدرن و ســاده اســت، میتوانیــد از یک کاغذ دیواری طایی با طرح شلوغ استفاده کنید.

طالیی در آشپزخانه ممنوع بهتــر اســت در آشــپزخانه کمترین رنــگ طایی را بــه کار ببریــد. اکثــر دیزاینرهای ماهر دنیا اســتفاده از رنــگ طایی را تنهــا بهصورت نــواری در اطراف کابینــت یــا ســرامیک میانــی کابینتهــا توصیــه میکنند. همچنین میتوان برای روح بخشــیدن به آشــپزخانه با رنگ طایی، دیواری که در زیر پنجره واقعشــده را بــه رنگ طایی مایل بــه زرد درآورید. مابقــی دیوارها را هم با کرم روشــن کنید. پردههای آشــپزخانه بهتر اســت با طرح چهارخانــه عنابی و عسلی باشد. لوستر سقف آشپزخانه را زرد و طایی انتخاب کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.