پذیرایی اروپایی یک زن روستایی از «کالرا»

زنان روزگار قاجار به روایت کالرا کولیور رایس:

Vizhenameh - - News - زهره شریفی

...« حضــور زنــان انگلیســی در روســتا، ناگهــان همــه را بــه تعجــب و کنجــکاوی وا میداشــت. یکبــار، ماجراجویانه بــا دوچرخهای از میان روســتایی گذشــتم که اهالــی روســتا آن تــا آن زمان نــه دوچرخه دیــده بودند و نه زنی انگلیســی. هنوز چند صد متری در روســتا پا نــزده بودم که جمعیتــی نزدیک به چهل پســر بچــه، هلهلهکنــان بــه دنبالــم روان شــدند. آنهــا بــیادب نبودنــد، بلکــه صرفاً کنجــکاو و هیجــانزده مینمودنــد....» ایــن زن انگلیســی همان خانم «کالرا رایــس» اســت کــه بــه قصــد ماجراجویــی گهگاهــی از دوچرخه در رفــت و آمدهای خــود اســتفاده میکــرده اســت و همیــن مســأله یعنی دوچرخهســواری از یک طرف و یــک زن اروپایــی بــودن از طــرف دیگر باعــث تعجب و هیجان مردم روســتا میشده است.

البتــه در قســمتی از ایــن بخــش، خانــم رایس از

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.