فرشته ساری شاعر و نویسنده پیشرو

Vizhenameh - - News - زنان ماندگار

داستاننویســی و شــعر ایــران، زنــان توانایــی داشــته که فرشته ساری یــــــکی از آنهـــــاست. مترجــم و نویســندهای کــه میتــوان او را جــزو نویســندگان تأثیرگــذار جریــــــــــــان پیشــــــــــرو داستاننویســی ایــران دانست. او سال ۱335 در تهران به دنیا آمد. پس از اینکه دوران متوســطه را به پایان رســاند برای دانشگاه رشتهای را انتخاب کرد که البته با چیزی که االن برای آن مشهور شده مرتبط نیست؛ رشــته علوم رایانه که آن را در دانشگاه شهید بهشتی (ملی ســابق) گذرانــد. البته پــس از فارغالتحصیلی در این رشــته ســراغ زبان و ادبیات روســی رفت و آن را در دانشــگاه تهــران به پایان رســاند. ســاری پس از پایــان تحصیاتــش ترجمــه و پژوهش را آغــاز کرد و بــه چیــزی پرداخت که بــه آن عاقه زیادی داشــت؛ یعنــی ادبیــات. بــه ســرودن شــعر عاقــه زیــادی داشــت و نخســتین اثری که از او منتشــر شد «پژواک ســکوت» بود که ســال ۰۶3۱ به بازار کتاب ایران آمد. ضمــن اینکــه در آن دوران با نشــریاتی مثل گردون، دنیــای ســخن و کارنامه هم همکاری میکرد. شــعر تنهــا عاقهمنــدی او نبــود و بــه داستاننویســی هــم میپرداخــت؛ آن هــم داســتانهایی خــاص چــون فرمهــای تــازه داســتانی را تجربــه میکرد و مســائل و مشــکات زنــان یکــی از مهمتریــن موضوعــات کتابهایــش بــود، البتــه او همچنــان ایــن رونــد را ادامــه میدهد. تا به حال از فرشــته ســاری 7۱ کتاب شــعر و داســتان (تألیف و ترجمه) چاپ شده است. مجموعــه شــعرهایی مثــل قابهــای بیتمثــال، مرواریــد خاتــون، شــکل در بــاد، جزیره نیــل، تربت عشــق جمهــوری زمســتان، روز و نامههــا و شــهرزاد پشت چراغ قرمز. در حــوزه داستاننویســی هم کتابهــای مرکز خرید خاطــره، چهره نــگاری دنیا، آرامگه عاشــقان، میترا، عطر رازیانه و پریسا از او به چاپ رسیده است. او کتابهایــی را هــم ترجمه کــرده؛ کتابهایی مانند گزیــدهای از اشــعار بوریس پاســترناک به نــام زندگی خواهر من اســت و بنفشــهای در قطب، نوشــته ایگور آلشــین. البته یکی از کتابهای خودش به نام آفتاب در تهــران هم به زبان ایتالیایی ترجمه و منتشرشــده اســت. با ایــن فعالیتها فرشــته ســاری در طول این ســالها توانســته جوایز جایزه لیلیان هلمن – داشیل هامت را در سال 773۱، جایزه شعر پروین اعتصامی را برای مجموعه شــعر روزها و نامهها در سال 3۸3۱ و تندیــس یــک عمــر فعالیت ادبــی در عرصه شــعر زنان را در دومین دوره جایزه شــعر زنان ایران (جایزه خورشید) در سال ۸۸3۱ به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.