Eachtraí Aoibhne le Pól Ó Muirí Scoileanna T1 agus T2 An Chéad Bhliain

Irish Independent - Seachtain - - Réidh Le Plé! -

Seo thíos mo chuid tuairimí faoin ngearrscéal seo agus faoin gcarachtar, Aoibheann

Is scéal an-suimiúil é ‘Eachtraí Aoibhne’ le Pól Ó Muirí. Thaitin sé go mór liom. Ó thús an scéil, is léir go bhfuil caidreamh teasaí idir Aoibheann agus a hathair. Nuair a thagann sí isteach sa chistin, ceapann a hathair go bhfuil sí chun a bheith ‘ciotach’ mar tugann sí freagraí gonta air. Tá Aoibheann ag iarraidh dul ag máirseáil i gcoinne an chogaidh san Iaráic. Creideann sí go láidir nach bhfuil an cogadh cothrom. Ceapann sí go bhfuil an cogadh uafásach. Níl athair Aoibhne sásta leis an smaoineamh seo ar dtús. Cuireann sé a lán ceisteanna uirthi faoin máirseáil. Freagraíonn sí iad go macánta agus ar deireadh, ligeann sé di dul. Féachann sí ar an teilifís an oíche sin ach ní bhíonn aon chaint ar an máirseáil agus bíonn díomá uirthi. Téann Aoibheann go máirseáil eile an tseachtain dár gcionn do dhaoine ocracha agus bíonn sí spreagtha go mór. Cuireann sí litir chuig an nuachtán ach ní bhíonn aon fhreagra aici uirthi. Bíonn díomá uirthi arís.

Ar an tríú Satharn, tá lagmhisneach ar Aoibheann. Ní cheapann sí gur fiú di dul ag máirseáil a thuilleadh. Cuireann a hathair ceist uirthi cén fáth a bhfuil máirseáil ar bun agus deir sí gur ar mhaithe le cearta na bpáistí atá sé. Faigheann sé a chóta agus imíonn sé ar aghaidh chuige in éineacht léi. Tuigeann Aoibheann ansin go ndearna sí difríocht mhór ach ní taobh amuigh den bhaile ach sa bhaile. Níor thuig sí an tionchar a bhí aici ar dhaoine eile. Tharla sin ar fad i ngan fhios di féin. Is carachtar an-deas í Aoibheann. Is cailín cliste misniúil í. Tá spéis aici i gcúrsaí reatha. Tá spéis aici i gcearta daoine agus i gcogaí domhanda. Tá sí ag iarraidh cabhrú le daoine eile agus ní bhíonn drogall uirthi éirí go luath maidin Shathairn chun a dícheall a dhéanamh. Tá sí teasaí. Seasann sí an fód ach is léir go bhfuil meas ag a hathair uirthi. Deir sé léi go bhfuil muinín aige aisti. Is duine díograiseach í. Scríobhann sí litreacha chuig na nuachtáin faoi na fadhbanna a fheiceann sí. Féachann sí ar thuairiscí nuachta. Is cailín goilliúnach í mar bíonn díomá uirthi nuair nach n-éisteann aon duine léi. Bíonn iontas uirthi ar deireadh mar níor thuig sí gur éist a hathair léi. Thaitin a carachtar go mór liom.

Gearrcheisteanna

1. Cén lá a d’éirigh Aoibheann go luath?

2. Cén chaoi a raibh a fhios ag Aoibheann go raibh fearg ar a hathair? 3. Cén fáth a raibh máirseáil agus léirsiú ar bun?

4. Cad iad na trí rud a iarrann a hathair uirthi a dhéanamh? 5. Céard í an chomhairle a chuireann a hathair ar Aoibheann? 6. Conas a mhothaigh Aoibheann nuair a tháinig sí ar ais ón gcéad mháirseáil?

7. Cad a rinne sí an oíche sin?

8. Cad a mhothaigh sí nuair a léigh sí na tuairiscí nuachtáin?

9. Cad a mhothaigh Aoibheann tar éis di filleadh ón máirseáil do dhaoine ocracha?

10. Cad a rinne a hathair?

Ceisteanna Fada

1. Cén saghas duine í Aoibheann, an gceapann tú? 2. Cén saghas duine é athair Aoibhne? 3. Cén fáth ar mhaith le hAoibheann dul ag máirseáil? 4. Fiosraigh na nathanna/na focail sa chló trom agus ansin cuir in abairtí iad. Gníomhaíochtaí • Tá an scéal seo lán le comhrá. Scríobh an comhrá idir an t-athair agus Aoibheann tar éis di teacht abhaile ón gcéad mháirseáil. • Lig ort gur tusa Aoibheann. Cum an

litir a sheol tú chuig an nuachtán. • Samhlaigh gur tusa athair Aoibhne.

Scríobh cuntas dialainne an oíche a d’fhill tú ón máirseáil léi.

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.