Anois, léigh an léamhthuiscint seo agus freagair na ceisteanna a bhaineann léi.

Jonathan Sexton

Irish Independent - Seachtain - - Réidh Le Plé! -

Laoch rugbaí ár linne is ea Jonathan Sexton. Tá gradam Sárimreoir Domhanda an RTgbaí díreach bTaite aige. Tá bTaic an chlTiche sroichte aige ach ní shásóidh sé sin é. Leanfaidh sé ar aghaidh ag iarraidh dTl chTn cinn a dhéanamh go dtí go n-éireoidh sé as an rugbaí. Tá diongbháilteacht agus díograis dhochreidte ann. Laoch ár linne, go cinnte.

RTgadh Jonathan Sexton i mBaile Átha Cliath sa bhliain 1985. D’fhreastail sé ar scoil mhór rTgbaí i ndeisceart Bhaile Átha Cliath, Coláiste MhTire Naofa, i Ráth Maoinis. Bhí a chTmas sa rTgbaí le feiceáil go soiléir le linn a thréimhse ar scoil. Tar éis dó an Ardteist a dhéanamh, chTaigh sé ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile, córas an chúige. D’imir sé a chéad chluiche do Chúige Laighean siar sa bhliain 2005. Thóg sé cúpla bliain air áit bhTan ar fhoireann Chúige Laighean a bhaint amach dó féin. Sa deireadh, sa bhliain 2009, d’éirigh leis é sin a dhéanamh agTs tar éis dó cúpla clTiche iontach a imirt dá chúige, roghnaíodh é go rialta ar fhoireann na hÉireann agTs is ann atá sé ó shin. Go nTige seo, tá os cionn 1400 pointe faighte aige do Chúige Laighean agus beagáinín le cois 700 d’fhoireann na hÉireann.

Tá mórán buanna ag Jonathan Sexton mar imreoir rugbaí. Tá sé fíorchróga ar fad. Ní ghéilleann sé orlach dá chéilí comhraic amuigh ar an bpáirc. Tá diongbháilteacht ann nach bhfeictear i mórán pearsana eile spóirt. Bíonn sé de shíor sa tóir ar bhealaí nua chun é féin a fheabhsú mar imreoir. Is traenálaí den scoth é. Tá bua na ceannaireachta ann freisin. Tá sé ráite ag roinnt mhaith de na himreoirí óga ar Chúige Laighean agus ar fhoireann na hÉireann araon go gcabhraíonn Sexton leo a gcuid imeartha féin a fheabhsú. Spreagann gaiscí agus gníomhartha Sexton a chomhimreoirí, is cosúil. Anuas ar na buanna sin ar fad, tá sé thar a bheith cruinn leis an liathróid. Is annamh a chuireann sé cic amú. Is bua é seo atá ag Sexton a bhuí leis an obair chrua agus an síorchleachtadh atá déanta aige leis an gciceáil thar na blianta. Is cinnte go gcreideann Sexton sa seanfhocal ‘cleachtadh a dhéanann máistreacht’!

Tá an t-uafás bainte amach ag Jonathan Sexton sa rugbaí gairmiúil ón mbliain 2009 ar aghaidh. Tá ceithre chorn na hEorpa buaite aige chomh maith le bheith ina Leon ar dhá thuras rathúla, 2013 agus 2017. Ina theannta sin, tá 77 cluiche imeartha aige dá thír agus níl an chosúlacht ann go mbeidh sé ag éirí as an gcluiche go luath cé go bhfuil sé ag teannadh le lár na dtríochaidí. Tá sé ráite aige gur mhaith leis leanúint ar aghaidh ag imirt go ceann trí bliana eile ar a laghad. Tá muintir na hÉireann ar fad ag súil leis go leanfaidh sé leis ag imirt chomh maith is a d’imir sé anuraidh agus go n-éireoidh leis a bheith saor ó ghortuithe i rith na bliana seo ar fad agus Corn Domhanda an rugbaí le himirt sa tSeapáin. Go n-éirí 2019 leis an Seasnánach!! Ceisteanna 1. Cad atá díreach buaite ag Jonathan Sexton?

2. Cad iad an dá thréith atá aige?

3. Cá raibh scoil Jonathan Sexton suite?

4. Cén chúige lena n-imríonn sé?

5. Cá fhad a thóg sé air a áit a dhaingniú ar fhoireann an chúige?

6. Luaigh dhá bhua atá aige mar imreoir rugbaí.

7. Cén seanfhocal a gcreideann Sexton ann?

8. Luaigh dhá rud mhóra atá bainte amach aige sa rugbaí.

9. Cathain ar mhaith leis éirí as an rugbaí?

10. Cén comórtas a bheidh ar siúl sa bhliain dhá mhíle is a naoi déag? Gníomhaíocht Ghramadaí 1. Aimsigh ainmfhocal firinscneach san uimhir uatha in alt 1. 2. Aimsigh aidiacht bhaininscneach san uimhir uatha inalt2. 3. Aimsigh aidiacht san uimhir iolra inalt3. 4. Aimsigh dhá réamhfhocal in alt 4. Gníomhaíocht Scríofa ‘Tábhacht an spóirt i mo shaol’. Scríobh aiste bunaithe ar an teideal seo.

Gníomhaíocht Labhartha

Leis an duine in aice leat, labhair leis/léi faoin spórt a imríonn tú agus an fáth a dtaitníonn sé leat.

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.