Israel Hayom

הצעת חוק: כפרים באזור ירושלים יועברו לרשות הפלשתינית

- גדעון אלון

הצעת חוק חדשה מציעה להוציא את כל הכפרים הערביים שסופחו לישראל ולתחום השי פוט של ירושלים לאחר מלחמת ששת הימים ולהעבירם לאחריות הרשות הפלשתינית.

את הצעת החוק יזם ח"כ יואל חסון )המחנה ציוני( והיא קרויה הצעת חוק "להצלת ירושלים כעיר בירה יהודית ודמוקרטית". היא מציעה להעביר לאחריות הרשות הפלשתינית את הכפרים שועפט, עיסאוויה, ג'בל מוכא בר, בית חנינה, צור בהאר וכמה כפרים נוספים, שבהם מתגוררים כיום בסך הכל יותר מ 300 אלף פלשתינים.

בדברי ההסבר להצעת החוק, שפרטיה מתפרסמים כאן לרא שונה, נאמר כי חלקה של האוכלוסייה הפלשתינית בירושלים גדל בהתמ דה. ב 1967 הם היו רק 26 אחוזים מאוכלסיית העיר וכיום הם מהווים קרוב ל 40 אחוזים. לד בריו, סיפוח הכפרים הללו לירו שלים גורם לסיבוכים ביטחוניים, הנובעים מהקושי ליצור חיץ בין אוכלוסיות עוינות בשטח אורבני צפוף. חלק ניכר מפיגועי הט רור בשנתיים האחרונות נעשה על ידי מחבלים שהגיעו מכפ רים אלה.

על פי הצעת החוק, תידרש הממשלה להציג בתוך חצי שנה מתווה אופרטיבי להצלת צביונה של ירושלים כעיר יהודית וד מוקרטית. לאחר מכן יהיה על הממשל להביא את המתווה לאישור הכנסת כהצעת חוק ממשלתית.

ח"כ חסון ציין כי הצעד יאפ שר לישראל להבטיח שליטה ביטחונית מלאה באזורים אלה, תוך כדי הסרת האחריות האזר חית שנושאת ישראל לחיי 300 אלף פלשתינים, ביטול מעמד של תושב קבע לפלשתינים אלה ושלילת הזכות להצביע בבחירות לעיריית ירושלים. כמו כן, יאפ שר המתווה להגדיר מחדש את גבולותיה המוניציפלי­ים של ירושלים באופן שיבטיח רוב יהודי מוצק וריבונות ישראלית מלאה.

 ??  ?? ח"כ חסון
ח"כ חסון

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel