Israel Hayom

בשורה להורים: הכנסת אישרה את הסבסוד בצהרונים

חוק הפיקוח על מחירי הצהרונים עבר בקריאה שנייה ושלישית ● התשלומים יופחתו 35%-30%־ב ● ייכנס לתוקף בצהרונים הציבוריים כבר בשנת הלימודים הקרובה

- זאב קליין ונועם )דבול( דביר

הוזלה ממשית להורים: רפורמת הצהרונים הושלמה ותצא לדרך בה1 בספטמבר. חוק הפיקוח על הצהה רונים שיזמו יו"ר הוועדה לזכויות הילד, ח"כ יפעת שאשאהביטון (כולנו), ויו"ר ועדת החינוך, ח"כ יעקב מרגי ,)ס"ש( אושר פה אחד ברוב מוחץ של 65 ח"כים וללא מתנגדים בקריאה שנייה ושלישית.

מדובר בבשורה של ממש להורים, שלפיה התשלומים לצהרונים החל מחודש ספטמבר יופחתו .35%-30%־ב מחירי הצהרונים עם הסבסוד יהיו 785300 שקלים לילד בחודש, וללא הסבסוד 935-650 שקלים לילד בחודש. החוק מגלם סבסוד צהרונים של בין 150 ל־053 שקלים לילד בחודש בהתאם למצב הסוציו־אקונומי של היישוב. סכום סבסוד הצהריים לילד בשנה צפוי להסתכם בין 1,500 3,000־ל שקלים לילד.

חוק פיקוח הצהרונים יחול על כל הצהרונים בפיקוח של משרד החינוך. למרות התנגדות משרד החינוך, החוק יחול גם על צהרונים המופעלים במסגרת מרכזים קהילתיים ומתנ"סים. החוק לא יחול על צהרונים פרטיים, שיוכלו להמשיך לגבות אפילו 3,000 שקלים לילד בחודש. מפעיל צהרון שיחרוג מהחוק ויגבה סכום גבוה יותר צפוי לקנס בסך של 50,000 שקלים. הסבסוד ינוע בין 150 שקלים לילד בחודש בעשירונים הגבוהים לבין 350 שקלים לילד בחודש בעשירונים התחתונים. משרד האוצר הקצה 900 מיליון שקלים בשנה לטובת תוכנית סבסוד צהרונים.

החוק מסדיר את תנאי הרישוי, הסדרי הפיקוח והבקרה על הצהרונים, ובכלל זאת, גם את המחיר המרבי שייגבה עבור צהרון. הוא ייכנס לתוקף בצהרונים הציבוריים כבר בשנת הלימודים הקרובה ויישומו בגנים המוגדרים כ"מוכר שאינו רשמי" יידחה בשנה. החוק מסמיך את שר החינוך לקבוע את התנאים לפתיחת צהרון ולהפעלתו, את מספר הילדים המקסימלי בצהרון, את סל השירותים שיינתן במסגרתו, את התנאים הפיזיים, הבטיחותיים והסביבתיים לקיום הצהרון ואת התקנים ותנאי ההכשרה המקצועית.

מפעיל צהרון שמפעיל פחות מחמישה צהרונים ויגבה יותר מהמחיר המרבי שנקבע, ייקנס 1,500־ב עבור כל ילד השוהה בצהרון. מפעיל שמפעיל יותר מחמישה צהרונים ייקנס 3,000־ב שקלים לכל ילד השוהה בצהרון.

לדברי ח"כ שאשא־ביטון: "החוק מהווה בשורה אמיתית עבור הורים צעירים לילדים קטנים, שקורסים תחת הנטל ונעזרים לרוב בהוריהם המבוגרים".

בפורום ועדי ההורים היישוביים שמחו על אישור חוק הפיקוח על הצהרונים ואמרו כי "הסדרת נושא הצהרונים הוא צעד ענק לקראת מימוש יום הלימודים הארוך ולשם אנחנו מכוונים. אנו מברכים את הכנסת והממשלה על אישור החוק".

 ?? צילום: עמי שומן ?? בשורה משמחת למשפחות
צילום: עמי שומן בשורה משמחת למשפחות

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel