Israel Hayom

גאוות יחידה: מתנדבי השירות הלאומי יקבלו סיכה

כמו בצה"ל: בני ובנות השירות הלאומי יענדו סיכה מיוחדת במהלך פעילותם ההתנדבותית מנכ"ל המינהלת לשירות לאומי: "אנחנו רוצים שיידעו מיהם 18 אלף המתנדבים"

- יהודה שלזינגר, כתבנו לענייני דתות

כמו בצה"ל, בשב"ס או במכבי האש, חיפשו בחודשים האח רונים עבור מתנדבי השירות הלאומי אזרחי סמל או אפילו מדים מיוחדים, שיגדילו את תחושת השליחות ואת גאוות היחידה. לאחרונה הוחלט כי מדים מיוחדים הם לא יקבלו, אבל סיכה - כן.

את הסיכה המיוחדת יענדו המתנדבים במסגרת השירות הלאומי. על הסיכה יופיעו פסים, כתחליף לדרגות, שיסמנו את מספר שנות ההתנדבות של המתנדב או המתנדבת.

החל משנת השירות הקרובה, שתחל בחודש ספטמבר, יחולקו ל 18 אלף מתנ דבי השירות הלאומי אזרחי סיכות ועליהן הכיתוב "מתנדב השירות הלאומי אזרחי" לבנים, ו"מתנדבת השירות הלאומי אז רחי" לבנות. המתנדבים יתבקשו לענוד את הסיכה במהלך פעילותם במקום שבו הם משרתים, כך שיוכלו לזהות את המ תנדבים. לדברי אנשי השירות הלאומי, המטרה בענידת הסיכה היא "מצד אחד, להראות את תרומתם של המתנדבים, אשר קיבלו פטור מהשירות הצבאי וב חרו להתנדב למען החברה, ומצד שני, להבליט את גאוות היחידה בהשתלבותם באופן משמעותי בשלל תחומים: רווחה, חינוך, בריאות, ביטחון ועוד".

נוסף על הכיתוב, ובדומה לדרגות הצ באיות, יופיעו על הסיכה פסים כחולים אשר יראו את משך הזמן שבו פועל המת נדב: פס אחד יסמל שנת שירות ראשונה, ושני פסים את היות המתנדב בשנת ההת נדבות השנייה. כיום מחליטים המתנדבים אם לשרת במשך שנה או שנתיים, והמה לך נועד להבליט את ההוקרה למי שבחר לתרום מזמנו במשך שנתיים.

בשירות הלאומי מציינים כי מדו בר בחידוש נוסף לכמה שינויים שנ ערכים בשנים האחרונות בשירות הלאומי אזרחי, שנעשים בליוויו וב עידודו של השר הממונה אורי אריאל. מנכ"ל מינהלת השירות האזרחי לאומי, שר שלום ג'רבי, אמר ל"ישראל היום": "יש כ 18 אלף משרתים בשירות הלאומי אזרחי, ואנחנו רוצים שאנשים יידעו מי הם ושיוקירו את עבודתם. חשבנו במשך חודשים כיצד לייחד את משרתי השירות הלאומי, ואחד הרעיונות שעלו היה גם לבישת מדים מיוחדים עבור אנשי השי רות הלאומי, כפי שיש בצה"ל, בשב"ס או במכבי האש. בסופו של דבר, נבחרה הסיכה, שלה תהיה היענות מכלל המגז רים המשרתים, ובהם חרדים, ערבים, נוער בסיכון ובנות דתיות. זה מתווסף למעמדם ולהוקרתם של המתנדבים, לאחר שבש נים האחרונות הגענו למצב שכל ההטבות שהחיילים מקבלים מגיעות גם למתנד בים שלנו".

 ?? צילום: אורן בן חקון ?? שר שלום ג'רבי הסיכה החדשה
צילום: אורן בן חקון שר שלום ג'רבי הסיכה החדשה

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel