Israel Hayom

המדינה מבקשת: לדחות את ריקון מכל האמוניה עד ינואר '18

הסיבה: "שיקולי בטיחות" הפרקליטות עדכנה את ביהמ"ש כי כמות האמוניה הנוכחית במכל עומדת על פחות מ 3% זעם בעיריית חיפה: "זו רמיסה של החלטת ביהמ"ש העליון"

- יאיר אלטמן ודניאל סיריוטי

המדינה הגישה אתמול את תגובתה לבקשת חיפה כימיק לים מבית המשפט העליון לדחות את המועד לריקון מכל האמוניה והודיעה כי היא תומכת בבקשה לדחות את המועד האחרון לפינוי המכל, שנקבע לסוף חודש זה, משיקולי בטיחות. "גורמי המקצוע המוסמכים אינם מכירים אפשרות לרוקן את מכל האמו ניה באופן מבוקר ובטיחותי כנדרש בלוח הזמנים שקבע בית המשפט", נכתב בת גובה, שמסבירה כי כמות האמוניה שנמ צאת כעת במכל עומדת על פחות מ 3% מנפחו. "עמדת המשרד להגנת הסבי בה היא כי הסיכון הנשקף מריקונה של כמות האמוניה שנותרה במכל בשלב זה, באופן מהיר שאינו מבוקר, מקים סיכון ממשי לבריאות הציבור והסביבה, שלא לצורך".

המדינה מציעה כי השלמת ריקון המכל תיעשה באמצעות אידוי טבעי בסיוע מפוחים חיצוניים, הליך שצפוי להסתיים בינואר .2018

מבקר המדינה יוסף שפירא שלח מכתב ליועמ"ש אביחי מנדלבליט, ובו כתב כי יש חשש לביצוע מעשים פלי ליים בקשר לטיפול גופי המדינה בנו שא קידום פתרונות לאספקת אמוניה למשק לטווח הקצר והארוך. מהמידע שבידי משרד המבקר עלה חשש כי הב חינה וההכרעה באשר לתעדוף חלופות לייבוא האמוניה נעשו לכאורה באופן מוטה כדי להיטיב כלכלית עם חברת חיפה כימיקלים.

מעיריית חיפה נמסר: "חיפה כימי קלים ממשיכה להתנהג בבריונות, תוך רמיסה ברגל גסה של בית המשפט הע ליון וכל המומחים. הדבר חמור שבע תיים, כשלפתחנו חקירה בעניין הת נהלות הממשלה מול חיפה כימיקלים".

בתגובת המדינה נאמר כי "גורמי המקצוע אינם מכירים אפשרות לרוקן את מכל האמוניה באופן מבוקר ובטיחותי, כנדרש בלוח הזמנים שקבע בית המשפט"

 ?? צילום: הרצי שפירא ?? מכל האמוניה
צילום: הרצי שפירא מכל האמוניה

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel