Israel Hayom

להשתמש באירועים כמנוף לתיקון הרוח הלאומית

- דרור אידר

אירועי השבועות האחרונים בהר הבית לא הס תיימו. במזרח התיכון ערפל הקרב הוא המצב הקבוע. לפנינו עדיין איומי תפילות יום השישי. בני אדם הולכים לשפוך שיחם לפני קוָנם, ותפילתם מעמידה אותנו בכוננות טרור. מדוע?

מראות ההלוויה באום אל פחם ומפגני הערצת הרוצחים, דיבורי הרהב של ההנהגה האסלאמית והח"כים הערבים, תחושת ההשפלה שהישראלים חוו, ובעיקר הרצון לנכס באופן מופגן את הר הבית כטריטוריה מוסלמית מוחלטת - הנפת הדגל הפ לשתיני על הר הבית היתה צעד אחד יותר מדי - ידחפו את ישראל להשיב מלחמה.

מכל מקום, כאשר בנות פלשתים שמחות, וערלי הלב שבקרב שכנינו עולזים, אסור לשקוע במרה שחורה כאילו הפסדנו במלחמה. מדובר בניצחון פירוס. במוקדם או במאוחר, עשוי להתברר, כפי שהיה במאת השנים האחרונה, אויבינו צחקו רא שונים, ובכך הביאו על עצמם את אסונם. מעמדנו הבינלאומי חזק מתמיד, ותמונות המתפרעים בהר הבית מעוררות חלחלה בעולם הערבי סביבנו ופו געות במעמדם של הפלשתינים.

בימים האחרונים כולם חובטים בבנימין נתניהו; השמאל מסיבותיו הקבועות, והימין בשל אירועי הר הבית. נא להירגע. בעוד הימין עסוק באבלו ובתעניתו ועלבונו, נותר ראש המחנה שלו להת מודד לבד מול אלף החרבות המבקשות להינעץ בו. החקירות תורמות אף הן את חלקן להסחת דעתו, ובעיקר להחלשתו. לא נתניהו האיש הפרטי מותקף ללא הפסק, ולא ביעור השחיתות עיקר; המטרה היא החלפת השלטון. עם זאת, ביקורת מימין - חרי פה ככל שתהיה - אינה גט כריתות. רחוק מזה. הציבור עדיין סומך על רה"מ בתפקידו כקברניט הספינה הציונית. מנגד, נתניהו צריך להבין לרג שות הכעס כלפיו ולהתייחס אל הביקורת בבחינת "ניצחוני ָבַּני".

התשובה לאירועים ולביקורת צריכה להתרחש במישור הפוליטי והמדיני הרחב, אם תרצו - במי שור הציוני. לחזור אל הראשונות. נתניהו צריך להוביל יחד עם חבריו לממשלה מיזם להתאוששות לאומית: גירוש המסיתים ברחוב המוסלמי, הרח קתה של אל ג'זירה - המתפקדת כמוקד לליבוי מהומות - מתחומי ישראל, המשך ההתמודדות עם ארגוני החרם למיניהם, ובעיקר עשייה חיובית רחבת היקף בתחומי ההתיישבות בשומרון וביהודה ובירושלים רבתי. לא דיבורים; מעשים.

ערב תשעה באב, זיכרון החורבן והגעגועים לציון השיבו אותנו הביתה. עם שיבתנו, ברחנו מההר כִמְפֵּני אש. אבל ההר רדף אחרינו, מפני שעניינה של ירושלים בכלל, והר הבית בפרט, הוא שאלת זהותנו כעם, שאנחנו מתלבטים בע קביה מאז שבנו להיסטוריה בעידן החדש. כדאי לראות באירועי השבועות האחרונים הזדמנות, ולהשתמש בהם כמנוף לתיקון הרוח הלאומית, כדי שֵמַעז ֵיֵצא מתוק.

 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel