Israel Hayom

בית המכפלה: המתנחלים ממשיכים להתבצר; הערכה: הפינוי - בשבוע הבא

- אפרת פורשר ושלומי דיאז

כמאה מתנחלים, ובהם נשים, גברים וטף, וחברים בתנועת "הרח חיבי מקום אוהלך", ממשיכים להתבצר בבית המכפלה בחברון. פגישה בין נציגיהם לבין אנשי משרד הביטחון, שבמהלכה ניסו להגיע לפשרה - הסתיימה ללא התקדמות. כעת נערכים המתנחח לים לשבת בבית המכפלה וההעח רכה היא כי אם לא יגיעו לפתרון, הם יפונו מהבית, אך ככל הנראה יהיה זה רק לאחר סוף השבוע.

בתוך כך, אתמול לפנות בוקר ריתך צה"ל כניסות לבתים הסח מוכים לבית המכפלה מחשש לכח ניסת מתנחלים. הריתוכים בוצעו בכניסות לבית רחל ולבית לאה בעיר. צעד זה נעשה במקביל להח כרזה כי איזור הבתים הללו הוא שטח צבאי סגור.

בית המכפלה בחברון נמצא בסמוך למערת המכפלה. הוא נרכש 2012חב על ידי המתנחח לים, באמצעות אנשי קש, שרכשו מחצית מזכויות הבית מיורשו של אחד משני הבעלים של המבנה. בשנים שחלפו נכנסו המתנחלים פעמיים אל הבית ובכל פעם הוצאו. כעת, זו הפעם השלישית שהם נכנסים, לאחר שלטענתם, המנהל האזרחי מעכב את ההליח כים לרישום הנכס בטאבו.

 ?? צילום: אי.פי ?? בית המכפלה
צילום: אי.פי בית המכפלה

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel