Israel Hayom

יוזמה: חובות פלשתינים לישראלים יקוזזו מכספי הרשות

תושבי הרשות חייבים לישראלים כחצי מיליארד שקלים ● שרת המשפטים תבדוק אפשרות לקזז את הסכום מהתשלום החודשי הקבוע שישראל מעבירה לרמאללה עבור גביית מסים

- שלמה צזנה כתבנו המדיני

ישראל עשויה לקזז לפלשתינים סכום של 500 מיליון שקלים שתושבי הרשות הפלשתינית חייבים לישראלים. הסכום יקוזז מהתשלום החודשי הקבוע שישראל מעבירה לרשות הפלשתינית בגין מסים שנגבים עבורה לסחורות בנמלים.

פלשתינים חייבים לישראלים סכום של 500 מיליון שקלים, שאינם ניתנים לגבייה בשל קשיים של הרשות הפלי שתינית. מדובר בדרישות לתשלום נגד 20,716 תושבי הרשות הפלשתינית שני גדם יש החלטה של בית משפט, דרישת תשלום קנס או אגרה.

בסך הכל מדובר 53,506יב תיקים המתנהלים בהוצאה לפועל ובמרכז לגביית קנסות. הבקשות ברובן הן של ישראלים שביצעו עסקים או קיבלו שיי רותים מפלשתינים, ולא קיבלו תשלום או תמורה. בכל המקרים מדובר בעי סקאות של עד 75 אלף שקלים ושיש הוכחה ברורה לכך שבוצעו, למשל צ'ק או פסיקה של בית משפט בעניין.

זכויות לא ממומשות

שרת המשפטים איילת שקד ביקי שה מגורמי המקצוע במשרדה לבחון את האפשרות להשית את האחריות למניעת התשלומים על הרשות הפי לשתינית. בפועל - לוודא את קבלת תשלום החובות על ידי קיזוז המסים שמדיי נת ישראל אוספת מהרשות הפלשתינית.

בעבר ישראל קיזזה סכומי כסף לפלי שתינים כאשר צרכו חשמל ולא שילמו לחברת החשמל בישראל, וכן כענישה, בשל תמיכה כספית במשפחות מחבלים. במשרדה של שקד הסבירו כי תושב ישי ראל יכול לתבוע חייב שנמצא בשטחי הרשות (באמצעות בא כוח, עורך דין תושב הרשות) ולגבות את חובו באמצי עות מערכת האכיפה של הרשות הפלי שתינית. אלא שבפועל, ספק אם זכות זו ממומשת. בדרך כלל זוכים ישראלים בבתי משפט בצו לביצוע הוצאה לפועל, אך לא זוכים בכסף שחייבים להם. אחת הסיבות לכך היא תקנה 126 לתקנות ההוצאה לפועל, המאפשרת סגירת תיק בהוצאה לפועל על ידי רשם אם הזוכה לא נקט הליכי הוצאה לפועל יותר משנתיים. ככל שלי חייב תושב הרשות יש נכי סים הניתנים לעיקול ביי שראל - אין מניעה לפעול לגביית החוב באמצעות הטלת עיקול על הנכסים ומימושם. ככל שלחייב אין נכסים בני עיקול בישראל, קיים קושי ממשי לני קוט הליכי הוצאה לפועל אחרים, ואז תיק ההוצאה לפועל עלול להיסגר בלי ששולם החוב בשל חוסר מעש.

 ??  ?? יו"ר הרשות הפלשתינית אבו מאזן
יו"ר הרשות הפלשתינית אבו מאזן
 ??  ?? השרה שקד
השרה שקד

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel