Israel Hayom

מתמרנים בין המכשולים

לחימה במנהרות באמצעות רובוטים, הנמר"ה )נמ"ר הנדסי( - ויחידת חי"ר בשגרה ● קצין הנדסה ראשי מפרט בטור מיוחד את פריצות הדרך בחיל

- תא"ל אושרי לוגסי קצין הנדסה ראשי

חיל ההנדסה הקרבית פורץ ומוביל את כוחות היבשה במשימות הביטחון השוטף ובל חימה, תוך התמודדות והתגברות על מכשולים רבים.

החיל הוא רבגוני ועוסק במספר רב של תחומים: מודיעין הנדסי, מי קוש, חבלה, סילוק פצצות, עבודה בתווך תת קרקעי ושימוש בצמ"ה )ציוד מכני הנדסי(. נוסף על תפ קיד החיל במשימות הנדסיות, החיל מתפקד כיחידות חי"ר בשגרה וב חירום ומשתלב יחד עם כל הכוחות המתמרנים בשטח.

תוואי הלחימה בשדה הקרב הע תידי הוא תוואי של שטחים בנויים ושטחים סגורים. האויב שלנו מתפ תח ומשתנה - הוא מתחיל להשתמש בטכנולוגיה חדישה שזמינה בשוק הפתוח, כגון רחפנים וסוגי מטענים שונים. התנאים האלה יוצרים מורכ בות של תמרון הכו חות בשטח עקב אויב מתוחכם יותר ותנאים שמשל בים כמה אתגרים.

הלחימה העתידית תשלב לחי מה באמצעות רובוטים, אשר כיום מנוצלים בעיקר על ידי היחידה המיוחדת של חיל ההנדסה, יחידת יהל"ם - יחידה מתמרנת שנותנת מענה לאיומים רבים ולצורות לחימה חדשות כגון לחימה במנהרות, לחי מה בתנאי שטח מיוחדים, איום בלתי קונבנציונל­י )אב"כ( וסילוק פצצות. הרובוטים יעזרו ללוחמים בסריקות בלוחמה תת קרקעית ובנטרול מט ענים שונים. אחד הרובוטים המנוצ לים כיום, שבעתיד יהיה בשימוש רב יותר, הוא רובוט הרונ"י )רו בוט נישא ייעודי( - שמטרתו לעזור ללוחם ולמפקד לבצע את המשימה בשטח אורבני כגון מנהרות וערים. רובוט הרונ"י הוא רובוט ייחודי המותאם ללחימה בשטח אורבני, הודות לגוד לו הקטן וליכולות המגוונות שהוא מאפשר בשטחים צפופים וסגורים. הרובוט יסייע ללוחמים בשדה הקרב לנוע ולפעול בעומק שטח האויב, בשטח בנוי, צפוף ומורכב, מעל ומתחת לקרקע. בעתיד רובוט הרונ"י יוכל גם לשאת חומר נפץ, ובשלבים מאוחרים יותר אף יידע לבצע פעולות נוספות. גם עכשיו וגם במהלך השנים הקרובות הולכים ומתממשים פרויקטים טכנולוגיים, ובהם פרויקט שבו מנצלים טכנולוגיה רובוטית ללחימה ומפתחים טכנולו גיות ייחודיות לגילוי מטענים ולפ תיחה של אזורים רוויי מטענים. במ סגרת הפרויקט, חיל ההנדסה הקרבית מתעל יכולות טכנולוגיות מפותחות מכלל התעשייה לצורכי הצבא למען יצירת יעילות ואפקטיביות מבצעית מיטבית בשגרה בחירום.

נוסף על כך, בשנה האחרו נה קלט חיל ההנדסה הקרבית כלי צמ"ה )צוות מכני הנדסי( חדש ששמו הנמר"ה )נמר הנדסי(. כלי זה מאפשר לגדודי ההנדסה בגזרות יכולות טכ נולוגיות מתקדמות בשגרה ובחירום, ומביא את הקדמה והטכנולוגי­ה לח זית הלחימה של צה"ל. כלי הצמ"ה של חיל ההנדסה הקרבית הם עמוד תווך במהלך לחימת כוחות היבשה ומכפיל כוח בשדה הקרב העתידי. "ראשונים תמיד".

 ??  ?? חיל ההנדסה הקרבית בפעולה
חיל ההנדסה הקרבית בפעולה
 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel