Israel Hayom

התגרות איראנית: "שיגרנו בהצלחה טיל נושא לוויין"

הפרה של הסכם הגרעין? הרפובליקה האסלאמית טוענת שהגיעה להישג בתחום החלל ● החשש במערב: הטכנולוגיה תשמש לפיתוח טילים נושאי ראש קרב גרעיני

- ארז לין וסוכנויות הידיעות

בצל המתיחות עם ארה"ב - עוד פרובוקציה איראנית: הטלוויזיה הממסדית באיראן דיווחה אתמול כי הרפובליקה האסלאמית ביצעה ניסוי שיגור מוצלח ברקטה המסוגלת להטיס לוויין לחלל.

מדובר ברקטת ה Simorgh )"עוף החול"(, הידועה גם כ ‪,Safir 2‬ שלטענת האיראנים מסוגלת לשאת לוויין במש קל של 250 ק"ג אל מסלול הקפה סביב כדור הארץ, במרחק של 500 ק"מ. אם אכן מדובר בשיגור מוצלח, הרי מדובר בהתקדמות של הרפובליקה האסלא מית בתחום שיגור הלוויינים, והחשש במערב הוא שאותה טכנולוגיה תשמש גם לפיתוח טילים בליסטיים בין יבש תיים המסוגלים לשאת ראש קרב גרעי ני. הפעם האחרונה שבוצע ניסוי שיגור מוצלח בתחום הלוויין באיראן היה כנ ראה בשנת ,2015 ברקטת ה .Fajr בשנת 2013 איראן טענה כי הצליחה לשגר קוף לחלל ולהחזירו בחיים, אך השנה הודי עה כי הפסיקה לקדם תוכנית לשיגור בני אדם לחלל בשל עלויותיה הכבדות.

השיגור מתבצע על רקע המשך המ תיחות עם ארה"ב. ממשל טראמפ טוען כי איראן מפרה את הסכם הגרעין משנת 2015 בכך שהיא תומכת בטרור, מפתחת טילים מתקדמים ומערערת את היציבות האזורית. בגלל התנהגותה, החליט לאח רונה הממשל להטיל סנקציות חדשות על גופים ואישים איראניים, ובימים האח רונים גיבשו שני בתי הקונגרס הצעת חוק הכוללת צעדי ענישה נוספים נגד המדינה. ההצעה עוררה את חמתו של נשיא איראן חסן רוחאני, שהבטיח תגו בה הולמת.

בתוך כך, ממשל טראמפ מעו ניין לבצע חיפושים במתקנים אירא נים צבאיים שבהם מתרחשת פעילות חשודה, כדי לבחון את כוחו של הסכם הגרעין מולה ולהביא לשיפורו. במקרה האופטימלי, מקווה הממשל האמריקני להביא להסכם נוסף, שימנע את חידוש תוכנית הגרעין אחרי שיפוג תוקפם של חלקים מרכזיים מההסכם הנוכחי בעוד כעשור; כך מסרו גורמים בכירים בממשל האמריקני לסוכנות אי.פי אתמול. על פי הדיווח, בשבוע שעבר פנתה ארה"ב לגורמים אירופיים כדי לבדוק אם יהיו מוכנים להציב לאיראן דרישה לביקו רת באתרים צבאיים חשודים. עם זאת, לפי שעה הרעיון לא צובר תאוצה משום שארה"ב טרם סיפקה "אקדח מעשן", המ צביע על פעילות מחשידה באחד האת רים הצבאיים. כמו כן, לפי סעיפי ההס כם, עליה להשיג רוב בקרב השותפות האחרות להסכם לשם ביצוע מהלך כזה. גם אם ארה"ב תספק מידע שכזה ותצליח לשכנע רוב בקרב השותפות, יישום הר עיון כרוך בקשיים: ההסכם מנוסח בצורה שמאפשרת לאיראן לגרור רגליים ולעכב בשבועות שלמים בקשה לביצוע ביקורת.

מבחינת הממשל, אם איראן תסרב לב קשת הפיקוח של טראמפ, תהיה לו עילה לצאת מההסכם. בעבר הגדיר טראמפ את ההסכם כ"גרוע ביותר שהושג במו"מ אי פעם". עם זאת, מאז כניסתו לבית הלבן טראמפ שומר את הקלפים קרוב לחזה בעניין עתיד ההסכם.

 ?? צילום: אי.פי ?? תמונות השיגור שפרסמה איראן
צילום: אי.פי תמונות השיגור שפרסמה איראן

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel