הקונגרס החדש על פרשת דרכים

היריבות בין המפלגות לא תיעלם באחת ● אך אפשר להעריך שהדמוקרטים ינסו להשיג רווחים פוליטיים - ולאחר מכן יחברו לנשיא לשותפות מוגבלת

Israel Hayom - - חדשות - אברהם בן צבי

עתה, כאשר ערפל הקרב התחיל להתפוגג והדיו של הקרב הפוליטי הקשוח, שה תחולל בחודשים האחרונים בין המחנה הרפובליקני ליריבו הד מוקרטי על השליטה בקונגרס, מתחיל לשקוע לשולי הבמה, אפשר להעריך הערכה ראשו נית את כיוונו ואופיו של בית המחוקקים החדש, שיושבע בראשית ינואר .2019

ראשית, יש להדגיש שהעוב דה שהסיעה הרפובליקנית איב דה, בעקבות בחירות הביניים, את השליטה שהיתה לה בבית הנבח רים איננה בבחינת הפתעה, שכן הכרעה זו מעוגנת עמוק במסו רת הפוליטית האמריקנית, ומ שקפת בצורה מזוקקת את המג מה המושרשת למנוע את ריכוזה של העוצמה הפוליטית למשך זמן ממושך בידי מפלגה אחת. ואולם, אם בעבר לא מנע פיצול זה את גיבושן של קואליציות דו מפ לגתיות, שחבריהן הותירו בשו ליים אי הסכמות אידיאולוגיות וכך הצליחו לגבש סדר יום חקי קתי משותף, שונה היום אופייה של התרבות הפוליטית האמ ריקנית. ואכן, על רקע הקיטוב והשסע החברתי והפוליטי החריף, שיצרו לאחרונה תהום עמוקה בין שתי המפלגות, נשאלת השאלה אם דגם מסורתי זה של התנהלות פרגמטית ושל חתירה לגיבושו של מכנה משותף חקיקתי עשוי להיות רלוונטי גם בעידן הנו כחי. מה שמסתמן בשלב מוקדם זה הוא שהיריבות הקשה והטינה ההדדית בין הרפובליקנים לדמו קרטים, שבאה לידי ביטוי בבוטות במערכת הבחירות האחרונות, לא תיעלם באבחה אחת עם סיומה.

לפיכך, האפשרות לפריצ תה של מלחמת התשה פוליטית בין כותלי הקונגרס היא ממשית. כך, למשל, אפשר לצפות שיושבי הראש הדמוקרטים החדשים של הוועדות המרכזיות בבית הנבח רים יעשו שימוש מיידי בסמכו תם כדי ליזום חקירות ושימועים בשורה ארוכה של סוגיות, ובה בשעה יגרמו לעיכובים בתה ליך החקיקה. עם זאת, הדבר לא יהווה איום רציני על מעמדו של הבית הלבן, שכן תמיד נשמרת לנשיא האופציה לקדם לפחות חלק ממהלכיו באמצעות צווים נשיאותיים. יתר על כן, בט ווח הארוך יותר אפשר להעריך שלאחר שהמחנה הדמוקרטי ימצה את רווחיו הפוליטיים כתוצאה מיוזמותיו בבית הנבחרים, הוא יחתור - חרף כל המשקעים והדם הרע - לכינונה של "שותפות עס קית" מוגבלת עם הנשיא. אחרי ככלות הכל, בהיעדר שיתוף פעו לה בין המפלגות, עתיד להיווצר פקק תנועה כרוני בנתיב החקיק תי )שכן כל חוק מחייב את אישורו בשני הבתים(, והדבר יקשה גם על הדמוקרטים וגם על הרפוב ליקנים להציג ל"עם הבוחר" מצג של הישגים כלשהם, כאשר פע מיה של מערכת הבחירות הבאה לנשיאות הולכים וקרבים. איים אלה של שיתוף פעולה עשויים להבטיח שהמערכת הפוליטית, על כל מוסדותיה, תמשיך לתפ קד באופן אפקטיבי חרף הפערים האידיאולוגים העמוקים.

טראמפ השיג מטרתו

מעבר לכך, אפשר לקבוע שהאסטרטגיה הבסיסית שהוביל הנשיא ה 45 במערכת הבחירות האחרונה, שנועדה לשמר את הרוב הרפובליקני בסנאט גם במחיר של מהפך דמוקרטי בבית הנבחרים, אכן השיגה את יעדה העיקרי. שכן, אימוצו של קו שמרני בוטה בשורה ארוכה של מכלולים חברתיים, ערכיים ות רבותיים סייע למועמדים רפו בליקנים מן הימין האידיאולוגי המובהק לכבוש מובלעות ומא חזים דמוקרטיים בליבן של כמה "מדינות אדומות" דוגמת צפון דקוטה, מיזורי ואינדיאנה, ולבצר בכך את השליטה הרפובליקנית בסנאט. זו בדיוק היתה מטרתו העיקרית של הבית הלבן במ ערכה כולה, שכן הרוב בסנאט יעניק לו גם להבא את השליטה על תהליך המינוי של שופטים לבית המשפט העליון. עם זאת, אין להתעלם מן העובדה שהמ סרים האידיאולוגיים הנוקשים והבלתי מתפשרים שהעביר טראמפ כדי לחזק את המועמ דים הרפובליקנים לסנאט במ דינות המפתח השמרניות, חזרו אליו כבומרנג בזירת הקרב על השליטה בבית התחתון.

במערכה זו, הקול שהכריע את הכף לזכותם של הדמוקר טים היה קולה של אמריקה הפ רוורית, האמידה, המשכילה והמ תונה, שכלל גם קבוצות נרחבות של מצביעים רפובליקנים מסור תיים ושל בוחרים עצמאיים, שע רקו משורות המחנה הרפובליקני על רקע פנייתו של טראמפ לאגף הימני העמוק של התנועה. כדי להחזירם לחיקה של המפלגה יהיה עליו, לקראת המרוץ הבא לבית הלבן, לחשב מסלול מחדש ולנ תב את מסלולו הפוליטי לעבר המרכז. אם אכן יעשה זאת, יציב בפני יריביו הדמוקרטים משו כה גבוהה לקראת ,2020 שכן עד כה טרם דרך כוכבו של מועמד דמוקרטי בולט ובעל רקע מר שים )כסנאטור או כמושל( שיהיה בכוחו לגייס את גוש המרכז במ דינות המפתח. שכן, כל עוד הקו לות הדומיננטיים במפלגה זו יהיו קולותיו של האגף הליברלי, תוגש הנשיאות לטראמפ על מגש של כסף בבחירות המתממשות ובאות.

ולבסוף - צפירת הרגעה. אף שבקרב המפלגה הדמוקרטית, שנציגיה הפכו עתה לסיעת הרוב בבית הנבחרים, נשמעים קולות ביקורתיים כלפי ישראל, אין הדבר מצביע בהכרח על שחי קה ברמת תמיכתה הכוללת בי שראל. נהפוך הוא. העובדה שמ רבית מנהיגיה בבית, ובראשם היו"ר המיועד של ועדת החוץ, אליוט אנגל, הם תומכים נאמנים שלה, היא ערובה לכך שישראל תזכה גם להבא לרשת ביטחון דו מפלגתית איתנה.

צילום: אי.אף.פי

מצביעים רפובליקנים חוגגים

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.