מיליארד ש': כך זינקה מעורבות חברות התרופות בסל התרופות

ההסכמים הסודיים נחשפים ● השתתפות חברות התרופות קפצה מ 5% ב 2012 ל 56% ב 2017 ● מומחה: "הפרטה בדלת האחורית" ● משרד הבריאות: ההסכם מוזיל תרופות

Israel Hayom - - חדשות - רן רזניק

חשיפה: כמיליארד שקלים מתקצוב התרופות החדשות שנכנסו לסל הבריאות הממלכתי בשמונה השנים האחרונות, שולמו ישירות או בעקיפין על ידי חברות התרופות והטכנולוגיות הרפואיות, ולא על ידי משרד הבריאות או קו פות החולים.

כך עולה מנתונים פנימיים של משרד הבריאות, הנחשפים כאן לרא שונה, ומהערכת בכירים במשרד, בקופות החולים ובחברות התרופות.

אריה פז, המבקר הפנימי לשעבר של משרד הבריאות אמר ל״ישראל היום״: "ההסכמים אומנם מצליחים להביא תקציבים נוספים לסל, אבל יש בהם חשש לבעייתיות גדולה מאוד בכך שהם מביאים לכניסה מסוכנת של האינטרסים של חברות התרופות היישר לתוך הלב של מערכת הב ריאות הציבורית בקופות החולים וב משרד הבריאות. יש גם חשש לניגוד עניינים מובנה וגם לכך שזוהי למע שה הפרטה זוחלת של סל התרופות הממלכתי, שנעשים בדלת האחורית ללא החלטה או אחרי דיון ציבורי״.

התקצוב של חברות התרופות מבו סס על הסכמים מיוחדים וחסויים בין משרד הבריאות, קופות החולים וחב רות התרופות, והוא כולל העברה של תשלומים מחברות התרופות ישי רות לחשבונות קופות החולים, בהיקף של כ 400-300 מיליוני שקלים עבור מימון התרופות החדשות לחולים. כמו כן, הסכמים אלה כוללים הנ חות מיוחדות וגדולות על מחירי התרופות החדשות בהיקף של עוד כ 600 מיליוני שקלים, שגם אותם מחשבים במשרד הבריאות כהעברה עקיפה של תקציב לסל התרופות. על פי נתוני משרד הבריאות, ההס כמים המיוחדים אפשרו תקצוב של חלק משמעותי מסל התרופות בש נים האחרונות בהיקף משתנה של בין חמישה אחוזים ב 2012 ל 46 אחוזים ב 2016 ול 56 אחוזים ב .2017 סך התקצוב הממשלתי לתרופות חדשות בין 2012 ל 2019 הוא כ 3 מיליארד שקלים.

תרופות חדישות

על פי נתונים פנימיים במש רד הבריאות והערכות של בכירים במערכת הבריאות, התקצוב הישיר והחריג של חברות התרופות את סל התרופות כבר הביא בשמונה השנים האחרונות להכנ סת כ 100 תרופות חד שות לסל עבור כ 60 אלף חולים. בכל המק רים מדובר בתרופות יק רות מאוד )חלקן בעלות של מיליון דולר לכל חולה בשנה(, שלא היו יכולות להיכנס לסל ללא ההסכמים המיוחדים שנ חתמים בין משרד הבריאות לחברות התרופות. אלה הביאו להורדה הגדו לה במחיר בפועל של התרופות ולה שתתפות הישירה בפועל של החברות במימון הסל.

חלק ניכר )כ 40 אחוזים( מההסכמים המיוחדים הם עבור עשרות התרופות החדישות שהוכנסו לסל לטיפול בס רטן, ובהן תרופות חדישות לסר טן, תרופות להפטיטיס סי, תרופות לטרשת נפוצה, מכשיר לצנתורי לב, תרופות למחלות נדירות כמו מחלות ניוון השרי רים ה ,sma ומחלת רככת העצמות. ההס כמים בין משרד הב ריאות לחברות התרו פות, המכונים "הסכמי חלוקת סיכון" RISK) ,(SHARING לא מדווחים לחלוטין על ידי משרד הבריאות לציבור. התיעוד הפנימי במשרד הב ריאות על עצם קיום ההסכמים מוגדר תמיד בוועדת הסל כ"חומר לדיונים פנימיים שלא נועד להפצה", ובמשרד הבריאות מתייחסים להסכמים אלה כחשאיים שאסור לפרסם את עצם קיומם לציבור.

ההסכמים המיוחדים בין המש רד לארבע קופות החולים )כללית, מכבי, מאוחדת ולאומית( ולחברות התרופות נועדו לאפשר את הכנסת התרופות החדשות לסל הבריאות על ידי הפחתה בפועל של המחיר האסטרונומי של התרופות החדשות שמוגשות לסל, ולאפשר לחברות התרופות להפחית משמעותית באופן ישיר או עקיף את מחיריהן - לעיתים הורדה בפועל של 50 אחוזים ויותר מהמחיר. עם זאת, ההסכם מאפשר לחברות התרופות להמשיך לשמור על המחיר הרשמי הגבוה של הת רופה בארץ ובחו"ל. למחיר בחו"ל יש חשיבות קריטית לעסקי חב רות התרופות, שכולן חברות ענק בינלאומיות.

איך זה קורה? על פי מסמך פני מי של ההסכם שהגיע לידי "ישראל היום", על ההסכם חתומים לשלוש עד חמש שנים במשותף נציגי משרד הבריאות, ארבע קופות החולים וחב רת התרופות, ולפיו התרופה שנכנ סת לסל תמומן בחלקה ישירות על ידי משרד הבריאות וקופות החולים למספר מסוים של חולים שנקבע מראש, ונוסף על כך, מעבר למס פר החולים שנקבע מראש מתחייבת חברת התרופות לממן את התרופה לחולים. המימון של חברת התרופות נעשה על ידי העברת כספים לח שבונות קופות החולים לפי החלק היחסי שלהן באוכלוסייה, וזאת לאחר שהקופה העבירה למשרד הב ריאות את הדיווח על החולים שקי בלו בפועל את התרופה החדשה או על מספר יחידות התרופה שהקופה רכשה בפועל.

ממשרד הבריאות ומוועדת הסל נמסר בתגובה: "על רקע העלייה העולמית במחירי התרופות, פותח מנגנון מקצועי ויעיל של הסכמי חלוקת סיכון בין חברות התרופות לקופות החולים.

"ההסכמים עם חברות התרופות מגובשים באופן שתורם לשיעורי הנחה גבוהים ומאפשר הכללה של תרופות וטכנולוגיות בסל למספר גדול יותר של חולים, והורדה אפק טיבית של מחירי התרופות והטיפו לים. מדובר במנגנון שמבוקר ומפו קח במשרד הבריאות לאורך השנים. דבר קיומם של ההסכמים גלוי לכתבי הבריאות, המוזמנים לסקר את דיוני ועדת הסל".

צילום: אורן בן חקון

חברי ועדת סל הבריאות

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.