Israel Hayom

ערביי "איחוד משפחות" מעורבים בטרור פי 3 משיעורם באוכלוסייה

נחשפות הסיבות הביטחוניות למנוע אזרחות מפלשתינים

- נדב שרגאי

על רקע משבר החוק למניעת איחוד המשפחות, שמזמן מבחן ראשון וקשה במיוחד לקואליציה החדשה, נחשפים נתונים דרמטיים המעידים על מידת הסיכון הביטחוני הגלום בתופעה.

תחקיר מוסף "ישראל השבוע" מגלה כי לפי נתוני מערכת הביטחון לשנים ,2016-2001 בני הדור השני לאיחוד משפחות מעורבים בטרור פי שלושה מחלקם היחסי באוכלוסייה. כאשר מדובר בצאצאי איחוד משפ חות של תושבי ירושלים, המעורבות שלהם בטרור גדולה פי 12 מחלקם היחסי באוכלוסייה.

מאז מלחמת ששת הימים, כך נחשף בתחקיר, העניקה ישראל אז רחות לרבע מיליון פלשתינים תושבי יו"ש ועזה - בני זוג ובנות זוג שנישאו לערבים ישראלים וילדיהם. פרופ' ארנון סופר מעריך כי מאות אלפי פלשתינים נוספים קבעו את מושבם בין ערביי ישראל, ללא אישור. לד בריו, "באצטלה של איחוד משפחות, הם מממשים למעשה, בדלת האחו רית, את 'זכות השיבה'".

הסוגיה נמצאת בימים אלה בעין סערה פוליטית, על רקע ההצבעה הצפויה בכנסת והוויכוח הפוליטי

סביב התיקון לחוק האזרחות.

חוק זה, המונע אזרחות או תוש בות מפלשתינים תושבי יו"ש ועזה )וילדיהם( שנישאו לערבים ישרא לים, מוארך מאז שנת 2003 בכל שנה מחדש כהוראת שעה.

השיקול ההומניטרי

כעת, חושף תחקיר "ישראל הש בוע", שיתפרסם מחר, שורת עובדות מפתיעות לגבי היקף איחוד המש פחות. ראשית, מאז חקיקת הוראת השעה ועד לשנה שעברה (2020) אישרה ישראל את בקשתם של 54 אחוזים מהפלשתינים שביקשו אז רחות או תושבות - כ 48 אלף איש בסך הכל.

מדובר בשיעור אישורים גבוה יחסית, והוא מלמד שישראל מפעי לה, כבר כעת, שיקולים הומניטריים בבואה לדון בבקשת איחוד משפחות. שיקולים אלה נגזרים, בין השאר, מה נחיות בג"ץ.

שנית, מספר האישורים מאז חוקקה לראשונה הוראת השעה, קטן משמעו תית ממספר הפלשתינים שהתאזרחו במהלך העשור שקדם לתיקונה )מה סכמי אוסלו ב 1993 ועד שנת .(2003 בתקופה זו, טרם תוקנה הוראת השעה, התאזרחו כ 135 אלף פלשתינים.

שלישית, בשורש הסירוב הישראלי לאפשר "איחוד משפחות במספרים גבוהים" עומד גם שיקול ביטחוני מובהק. על פי נתוני מערכת הבי טחון לשנים ,2016-2001 בני הדור השני לאיחוד משפחות מעורבים בט רור פי שלושה יותר מחלקם היחסי באוכלוסייה; מדובר בכחמישה אחו זים מהמגזר הערבי, שהם כ 15 אחו זים מהמעורבים בטרור מקרב ערביי ישראל.

בקרב צאצאי איחוד משפחות תו שבי ירושלים, כך מתברר, המעו רבות בטרור גדולה פי 12 מחלקם היחסי באוכלוסייה. מגמה זו בולטת

גם בקרב תושבי הנגב, שם בני הדור השני לאיחוד משפחות מהווים כ 12 אחוזים מכלל האוכלוסייה. בשנים ‪44 ,2017-2000‬ מתושבי הנגב היו מעורבים בטרור לסוגיו )כלומר פיגועים, כוונות פיגוע, גיוס של מפגעים או סייענים, העברת כס פים לפעולות טרור, רכישת נשק או סחר בו(.

פרופ' ארנון סופר מעריך: "מאות אלפי פלשתינים קבעו מושבם בין ערביי ישראל, ללא אישור. באצטלת איחוד משפחות, הם מממשים דרך הדלת האחורית את 'זכות השיבה'"

שתי נאמנויות

יתרה מזאת, חוות דעת שהוכנה בשב"כ, והוגשה בעבר לבתי המ שפט בישראל, קבעה כי "בני דור ב' לאיחוד משפחות נמצאים במתח מובנה בין שתי נאמנויות או שתי זהויות". לפי אותה חוות דעת, בעי ני רבים מהם "מדינת ישראל עדיין נתפסת כמדינת אויב הנמצאת בס כסוך עימם".

 ??  ?? פלשתינים במחסום קלנדיה, החודש. למצולמים אין קשר לכתבה
פלשתינים במחסום קלנדיה, החודש. למצולמים אין קשר לכתבה
 ?? צילום ארכיון: קוקו ?? פרופ' ארנון סופר
צילום ארכיון: קוקו פרופ' ארנון סופר

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel