Israel Hayom

תמיכה באיחוד משפחות? יש דברים שבימין לא ייסלחו

- יאיר אלטמן

חוק האזרחות היה אמור להיות סוגיה שאינה שנויה במחלוקת. לכאורה, קיימת בנושא זה הסכמה רחבה מימין ומשמאל. במ קום זאת, הוא הפך כלי לניגוח פוליטי, וזאת חרף העובדה שהן הקואליציה והן האופוזיציה מסכימות על מטרתו החשובה: מניעת איחוד משפחות. הכוונה היא לתושבי ישראל הערבים, שנישאו לתושבים פלשתינים מהגדה או מעזה ומבקשים לקבל מעמד.

יש בכך איום דמוגרפי ואיום ביטחוני בשל השתתפות חלק מאותם תושבים בפיגועים, אך הנתון שהופך את המצב לאבסורדי אף יותר הוא שמדובר בחוק שחוקק הליכוד, המוארך בהוראת שעה העומדת לפוג ב 6 ביולי.

אם הליכוד יחבור לרשימה המשותפת ולחב ריה מהשמאל הרדיקלי, לא יהיה אפשר להאריך את הוראת השעה, תוקף החוק יפוג - והמשמ עות הרת אסון. לשרת הפנים איילת שקד יש אמנם אפשרות לא לאשר בקשות ספציפיות למעמד, אך כל החלטה כזו צפויה לגרור עתי רות לבג"ץ, שאישר את החוק גם כך על חודו של קול. ללא חוק מתאים, יהיה קשה להגן על העתירות והן צפויות להתקבל בסבירות רבה.

וכאן נשאלת השאלה - אם הליכוד חובר למשותפת בשל צרכים פוליטיים רגעיים, במה בעצם הוא שונה מבנט, המואשם באותו הדבר בדיוק? האם על מזבח מאבקי שליטה בתוך הימין הכל כשר, ואין עוד משמעות לאידיאולוג­יה? האם הליכוד מוכן להקריב את טובת המדינה ואת האידיאולוג­יה שלו, רק כדי להסב מבוכה רגעית לקואליציה החדשה?

האשמת הליכוד, הפגוע מלקיחת השלטון מידיו, שבנט חבר למחנה הערבי ולשמאל, אינה ברורה משני טעמים: ראשית, באשר לממשלת שמאל - נתניהו חבר לכחול לבן והקים ממשלה פריטטית, כשהמחיר לכך היה שיתוק והזנ חה של כל רפורמה או פעילות אידיאולוגי­ת שמרנית או ימנית. זאת, דרך אגב, תוך זניחת ימינה בספסלי האופוזיציה.

ובאשר לחבירה למחנה הערבי - נתניהו עשה בדיוק את אותו הדבר בטרם יצא המנדט מידיו, והמפלגה היחידה שמנעה מהרומן הזה לקרום עור וגידים היתה הציונות הדתית.

אלא שהיה נוח יותר, פוליטית ואישית, לה טיל את האשמה על ימינה, תוך ידיעה ברורה שגם אם האחרונה היתה מתמידה בתמיכתה, עדיין היינו מתגלגלים לבחירות. מה שמו תר לנתניהו לעשות, אסור לימינה. כך נוצר מצב, שבו נתניהו תפס בעלות על הימין. הטי עון להאשמת ימינה בבגידה עטוף באצטלה אידיאולוגי­ת, אך הסיבה היא אישית.

בסופו של דבר, השאלה עבור מצביעי הימין לא צריכה להיות פרסונלית - ביבי או בנט - אלא מי מבצע טוב יותר את המדיניות האידיאולוג­ית של קהל מצביעיו.

חבירה של הליכוד למחנה האנטי ציוני, ובי טול חוק שהוא עצמו יזם רק בגלל צורך פוליטי רגעי, יחשפו בבירור את המניע האישי מאחורי טיעוני הבגידה - ויהיו טעות שמצביעי הימין יתקשו לשכוח.

 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel