Israel Hayom

נדחתה בקשת אפי נוה למחיקת כתב האישום נגדו

- שלומי דיאז

בית משפט השלום בראשל"צ דחה עוד שתי בקשות למחיקת כתב האישום שהגישה ההגנה, בתיק שמתנהל נגד אפי נוה ובת זוגו בר כץ, בגין עבירות קבלת דבר במרמה, יציאה מישראל שלא כחוק וכניסה לישראל שלא כחוק. כמו כן, ציין בית המשפט כי לא ייתן יד להימשכות הלי כים נוספת שלא לצורך והג שת בקשות מקדמיות נוספות, וכי על הנאשמים למסור מענה לכתב האישום לגופו במועד הקרוב שנקבע לחודש הבא.

בית המשפט דחה את הבק שה וקבע: "ההחלטה להורות על הגשת כתב אישום כנגד הנאש מים, ובפרט הנאשם, לא היתה רק בשל מעמדו הציבורי של הנאשם.... שיקולים אלה, אף אם באו בחשבון במסגרת שיקוליה, לא היו שיקולים מכריעים בהח לטה... לא מצאתי כי השיקולים שאותם בחנה המאשימה נשקלו ממניעים זרים או במזיד ושיש בהם משום תוצאה מפלה שיש בה כדי להורות על ביטול כתב האישום. האינטרס הציבורי הוא אחד מהשיקולים שאותם מחויבת המאשימה לשקול בבואה להח ליט אם להורות על הגשת כתב אישום". בבקשה השנייה התבקש בית המשפט לבטל את האישום בטענה, פעם נוספת, שהפרקלי טות נקטה אכיפה בררנית בה חלטתה להעמיד לדין את הנא שמים בתיק זה. במסגרת זו, אף שבה וביקשה ההגנה, פעם נוס פת, להורות למאשימה למסור לרשותה נתוני אכיפה שונים לצורך ביסוס והעלאת הטענה. בית המשפט דחה גם בקשה זו, ושב וציין כי המאשימה הע בירה להגנה דוגמאות שונות רבות לכתבי אישום בנסיבות דומות, וההבדלים שעליהם הצ ביעה ההגנה בניסיון לאבחן בין מקרים רבים אלה לעניינם של הנאשמים, נוגעים רק למיהות העושה וחומרת המעשה.

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel