Israel Hayom

מחקר: עישון קנאביס עלול להוביל לאובדנות

חוקרים בארה"ב התבססו על מידע שהתקבל מ 280 אלף אנשים ● "בסיכון גבוה לתכנן דרכים לשים קץ לחייהם"

- ארז לין

מחקר שפורסם שלשום, על ידי המכונים הלאומיים לבריאות של הממשל האמריקני ,(NIH) מראה כי עשוי להיות קשר בין עישון קנאביס )מריחואנה, א"ל( לבין נטייה לאובדנות בקרב צעירים.

המחקר התבסס על ניתוח מידע שהתקבל מ 280 אלף אנשים בגילי .35-18 הוא אינו מראה על קשר ישיר בין הש ניים, אך מציג באופן ברור כי המשתמשים בסם נמצאים בסי כון גבוה יותר לחשוב מחשבות אובדניות, לתכנן דרכים לשים קץ לחייהם ואף להוציא ניסיון כזה אל הפועל.

בפילוח של הממצאים ניתן לראות שמי שלא השתמש בסם באופן יומיומי, כלומר פחות מ 300 ימים בשנה, עדיין היה בעל נטייה אובדנית יותר, לעו מת אלו שלא השתמשו כלל בסם. נוסף על כך, החוקרים מצאו שנשים שהשתמשו בקאנ ביס היו בעלות סיכון גבוה יותר לחוות אובדנות, לעומת הגברים שהשתמשו באותו המינון.

"הקשרים שהמחקר הצביע עליהם מצריכים מחקר מעמיק. ככל שנבין מהם קשרי הגומ לין בין הקנאביס לבין דיכאון ואובדנות, כך צוותי הרפואה יוכלו להעביר טיפול והדרכה טובים יותר", אמרה נורה וולקו, מנהלת המכון ואחת החוקרות הבכירות במחקר.

החוקרים ציינו כי מספר האנשים שמשתמשים בקנא ביס בארה"ב הכפיל את עצמו, מ 22.6 מיליון בשנת 2008 לעומת 45 מיליון בשנת ,2019 ומספר האנשים שנוטלים את הסם באופן יומיומי או כמעט יומיומי כמעט שילש את עצמו בתקופה הזאת. באופן שכנ ראה מחזק את ממצאי המאמר, ניתן לראות שבתקופה המ דוברת מספר האנשים שסבלו מאובדנות, ניסו להתאבד או התאבדו - עלה גם הוא.

מי שלא השתמש בסם באופן יומיומי, עדיין היה בעל נטייה אובדנית יותר, לעומת אלו שלא השתמשו בסם כלל

הקשר קיים, בין שהאדם שמ שתמש בסם סובל מדיכאון ובין שלא. אם בודקים רק את האנ שים שחוו דיכאון רואים ש 35% מאלו שכלל לא נטלו את הסם היו בעלי נטיות אובדניות, אך בקרב סובלים מדיכאון שהשת משו באופן אקראי בסם, השיעור היה גבוה יותר - .44% בקרב אלו שסבלו מדיכאון והשתמ שו בסם באופן יומיומי המספר זינק ל .50%

"התאבדות היא גורם המוות המוביל בקרב צעירים בארה"ב, והממצאים מספקים לנו מידע חשוב בכל הנוגע לדרכים לצמ צם את הסיכון", אמרה בת' האן, אחת החוקרות הראשיות במחקר.

 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel