Israel Hayom

נגיד בנק ישראל: "אין חשש להתפרצות אינפלציוני­ת"

לפי פרופ' אמיר ירון, האינפלציה בישראל נמוכה לעומת מדינות מפותחות אחרות ● כמו כן, העריך כי ייקח זמן לחזור למצב טרום משבר הקורונה

- אסף גולן

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, התייחס למשר בר הקורונה באומרו כי "מדינת ישראל נכנסה לאירוע הקורונה במצב טוב".

את הדברים אמר בוועדת הכסב פים הזמנית, שבראשה עומד ח"כ אלכס קושניר (ישראל ביתנו), שקיימה דיון בנושא סקירת נגיד בנק ישראל.

לעניין מצב המשק בתום הקוב רונה, ציין הנגיד כי "אנחנו עם 2.5% של ירידה בתוצר. זו התכב ווצות כואבת, אבל על רקע הקוב רונה ובראייה לאומית, אנחנו עדיין בשיעור צמיחה שהתכווץ מעט בהב שוואה בינלאומית".

ירון הצביע על שוק העבוב דה כסוגיה קריטית במצב המשק: "השאלה שעומדת לפתחנו היא כמה נתון האבטלה יתייצב לעומת האבטלה הנמוכה שהתחלנו איתה לפני המשבר - .3.2% בינתיים אנב חנו רואים ירידה".

הנגיד הציג כי הפגיעה הגדולה ביותר בתחום התעסוקה במשבר היתה בבעלי העבודה עם הפריון הנמוך ביותר, וציין כי נושא ההכב שרות "קריטי עבור אלה שבגילים מתקדמים. יכולתם לחזור לתעסוב קה קשה יותר, וברור שעבורם צריך מערך הכשרות מתקדם".

עוד אמר כי "ההתכווצות בישב ראל היתה יחסית מתונה. לגבי סך הגירעון, אנו בצד הגבוה בין מדיב

נות הב,OECD מהסיבה שהתחלנו עם גירעון מבני גדול של ."4%+

להערכת ירון, ישראל תסגור בסוף 2022 את פער התוצר לעומת מגמתו טרום המשבר: "נמליץ שלא להעלות מיסים בשנים 2022-2021 ולאפשר למשחק לצמוח, אך גם לא להעלות את הגירעון המבני".

לעניין תחזית שיעור האבטב לה, ציין ירון כי ייקח זמן עד לחב זרה למצב של טרום המשבר: "גם 2022בב אנחנו לא צופים הדבקה מלאה של הפער". בנק ישראל צופה שבסוף 2022 יעמוד שיעור האבטלה על ,6% והגירעון יעמוד על 3.6% תוצר.

בנוגע לחשש מעלייה באינפלציה, ציין ירון כי "ישב ראל נמצאת בעשירון התחב תון של האינפלציה במדינות הב .OECD אנחנו בעלייה, אבל עדיין באינפלציה נמוכה לעומת מדינות מפותחות אחרות. אין חשש להתב פרצות אינפלציוני­ת".

 ?? צילום: אורן בן חקון ?? פרופ' אמיר ירון
צילום: אורן בן חקון פרופ' אמיר ירון

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel