Israel Hayom

נתונים מעודדים: פחות מ־004 אלף מובטלים

על פי הלמ"ס, מספר מבקשי דמי האבטלה שנמצאים בחל"ת נמוך מאלו שאינם

- היאלי יעקבי־הנדלסמן

לראשונה מאז פרוץ משבר הקורונה, ירד מספר תובעי האבטלה לפחות מר004 אלף אזרר חים, ובהשוואה לחודש אפריל ירד מספרם ,11.3%רב כך פרסמה אתמול הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

נוסף על כך, שיעור תובעי האבב טלה שאינם בחל"ת ונותרו ללא מעב סיק נמצא בקצה גבוה יותר ממספר השוהים בחל"ת. מדובר בהבדל של ,45.4% לעומת .54.6%

כבכל חודש, פרסם שירות התעב סוקה את "דופק שוק העבודה", דו"ח שסוקר את מגמות התעסוקה שאב פיינו את החודש החולף. מהנתונים עולה כי בסוף חודש מאי עמד מספב רם הכולל של דורשי העבודה, לרב בות תובעי אבטלה, תובעי הבטחת הכנסה ושאינם תובעים כל קצבה, על 522,579 דורשי עבודה: 397,502 תובעי אבטלה, 63,431 תובעי הבב טחת הכנסה 61,646בו דורשי עבוב דה שאינם תובעים כל קצבה. מדובר בירידה של .10%

עוד עולה מהנתונים כי בעוד בחוב דש מאי על כל נרשם חדש כדורש עבודה חזרו לעבודה 1.2 דורשי עבוב דה, קרי 32,814 לעומת ,27,038 הרי באפריל על כל נרשם אחד חזרו לעב בודה 1.5 דורשי עבודה. בשני החודב שים מדובר בירידה בהשוואה למאב רס ולפברואר, שבהם היחס עמד על 3.9 .2.9בו

לדברי שרת הכלכלה אורנה ברב ביבאי, "יש קשר בין פריון עבודה נמוך לפער ההולך וגדל ברמת החיים. נפעל למען החזרת המובטלים לשוק העבודה, לצמצום פערי ההשתכרות ולמציאת פתרונות לצמיחת המשק".

 ??  ?? סניף לשכת התעסוקה בכפר סבא
סניף לשכת התעסוקה בכפר סבא

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel