Israel Hayom

זמן לחוקק את חוק יסוד: ההגירה

- ח"כ אבי דיכטר

תנו לי לספר לכם על תיקון חוק האזרחות )איחוד משפ חות( ממקור ראשון כפי שלא שמ עתם. תיקון חוק האזרחות שנתקבל בכנסת בשנת 2003 כהוראת שעה, המחייבת הארכה בכנסת מדי שנה, קובע שככלל לא תוענק אזרחות יש ראלית לתושב יהודה שומרון או עזה וכן לתושב ממדינות האויב: איראן, לבנון, סוריה ועיראק.

אלפי בקשות שהוגשו על ידי התו שבים ממקומות אלה הם בגדר ני סיונות טפטוף מתמשך של ״חק אל עאודה״ - זכות השיבה, שבה מצדדות המפלגות הערביות ומפלגות השמאל. תיקון החוק והארכתו מדי שנה ב 18 השנים האחרונות מנעו הצפה של ישראל בערבים פלשתינים ממדינות אויב ומשטחי איו״ש ועזה. הייתי אז ראש השב״כ, ואני זוכר היטב את נחשול האישורים של בק שות לאיחוד משפחות שבלית ברירה נדרשה המדינה לאשר בעיצומה של האינתיפאדה השנייה. חלק מאותם אלה שהגיעו בדרך זו של איחוד מש פחות לקחו חלק בפיגועי התאבדות קשים ובפיגועים אחרים, תוך ניצול יכולתם לנוע ברחבי ישראל עם רכב בעל לוחיות צהובות ותעודת זהות כחולה. כך פעלו מסיעי המחבל המ תאבד במלון פארק בנתניה בערב ליל הסדר ב ,2002 וכך גם מתאבדים ומחבלים רבים אחרים שרצחו ופצעו מאות ישראלים.

כיו"ר ועדת החוץ והביטחון הוב לתי במשך השנים האחרונות את הארכת התיקון לחוק האזרחות מדי שנה ולעיתים בתדירות של חודשים אחדים. אסור שהרצון המוצדק והנכון להפיל את הממשלה הנוכחית יפיל את הסכר שמונע את מימוש דרישת "זכות השיבה" של הערבים אל מדינת ישראל וירושלים בתוכה.

חוק יסוד ההגירה, או כל חוק קבוע אחר )ולא הוראת שעה(, הוא מחויב המציאות. אלא שבסבך הפוליטי הקיים, ברור שעד 6 ביולי ,2021 מועד פקיעת התוקף של הארכת החוק, אין סיכוי שהצעת החוק תע בור בשלוש קריאות. אם לא יוארך התיקון לחוק לפרק זמן מסוים, המ שמעות המשפטית תהיה שאין עוד סכנה ביטחונית בבואנו לאשר איחוד משפחות ממדינות האויב. זהו מצב מסוכן ועלול להיות בלתי הפיך! גם הארכה של התיקון לחוק, לחו דשים ספורים, תאפשר לעבוד בצו רה יסודית על חוק יסוד ההגירה או על תיקון אחר לחוק האזרחות שאינו הוראת שעה. את הממשלה הזו נפיל מבלי לפגוע בעמודנו הקיומי ובע קרון היסוד: "ישראל מדינת הלאום של העם היהודי".

 ??  ??
 ??  ?? מעבר קלנדיה
מעבר קלנדיה
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel