Israel Hayom

לקראת י"ז בתמוז: "ימים של חשבון נפש"

ביום ראשון יצוין צום י"ז בתמוז, שפותח את ימי בין המצרים ● בתקופה זו נהוגים מנהגי אבלות

- חנן גרינווד

צום י"ז בתמוז יצוין ביום רא שון הקרוב מעלות השחר ועד צאת הכוכבים.

בישראל ובעולם יצומו מאות אל פים לציון היום שבו הבקיעו על פי המסורת כוחותיו של טיטוס, המצביא הרומי, את חומות ירושלים בתקופת בית שני. הקרבות בתוך העיר נמשכו שלושה שבועות, עד תשעה באב, אז הוחרב בית המקדש.

מסיבה זו מכונים הימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב "שלושת השבו עות" או "ימי בין המצרים", ורבים נוהגים בהם מנהגי אבלות.

בניגוד לצומות הגדולים, תשעה באב ויום כיפור, בי"ז בתמוז האיסור לאכול ולשתות הוא רק בשעות היום ואינו מתחיל בערב קודם לכן. מותר לעבוד, לנסוע ברכב וכיוצא בכך, אך נוהגים מקצת מנהגי אבלות. בין השאר, נוהגים האשכנזים שלא להתגלח מי"ז בתמוז עד תשעה באב.

"בתקופת בין המצרים מציין עם יש ראל את השבר הגדול שהתחיל בשבי רת הלוחות בי"ז תמוז, המשיך בפריצה לעיר ירושלים ומלחמת התשה, ועד חורבן הבית בתשעה באב", מסביר הרב יצחק נריה, ראש ישיבת תורה בציון ויו"ר קרן אחד לאחד.

"תקופה זו דומה מבחינה הלכתית לימי אבלות. יש הבדלים בין עדות האשכנזים לעדות הספרדים, באופן ובזמן שבהם מציינים את האבלות על החורבן, אבל המשותף הוא שאלו ימים של חשבון נפש. חורבן לא מתחיל ולא נגמר במלחמה מול אויב חיצוני.

"חורבן מתחיל ונגמר מכמה סיבות. בגלל ריקבון מוסרי, כמו בתקופת בית ראשון - עבודה זרה, גילוי עריות וש פיכות דמים - או בגלל מלחמת אחים ושנאת חינם, כמו הבית השני.

"המסר אלינו הוא שיש לנו כל כך הרבה לתקן בכל התחומים הללו. מה טוב שיש ימים כאלה בשנה, שגור מים לנו לזכור ולהתמקד במה שחשוב באמת", מסכם הרב נריה.

 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel