Israel Hayom

מוצא האדם מרמלה

תגלית עולמית באתר החפירות נשר רמלה: נחשפו עצמותיו של טיפוס אדם שחי באזור עד לפני כ 130 אלף שנים - ולא היה מוכר למדע ● המשמעות: מקורם של הניאנדרתלי­ם המפורסמים של מערב אירופה - בישראל, ולא להפך ● "פרק חדש ומרתק בסיפור האבולוציה של האדם"

- יורי ילון

עצמותיו של אדם קדום, שחי באזורנו עד לפני כ 130 אלף שנה, התגלו בחפירות שנערכו באתר הפרה היסטורי נשר רמלה, הסמוך לעיר רמלה. כמקובל, האדם החדש זכה לשם על סמך מקום גילויו - "טיפוס אדם נשר רמלה".

על סמך דמיון למאובנים אנושיים קדומים בני כ 400 אלף שנה, שנמצאו בעבר, הגיעו החוקרים למסקנה שא נשי נשר רמלה הם שריד לאוכלוסייה ייחודית מהפליסטוקן התיכון )תקופת זמן פרה היסטורית שמתייחסת ל 800 אלף שנים עד ל 100 אלף שנים לפני זמננו(, שלא זוהתה עד כה.

גילוי של טיפוס אדם חדש בא זורנו, והדמיון לאוכלוסיות קדם ניאנדרתליו­ת, מאתגרים את הת פיסה המקובלת שלפיה מוצא האדם הניאנדרתלי באירופה. לטענת החוק רים, התגלית מציעה פתרון לתעלומה כיצד הגיעו גנים של הומו סאפיינס לאוכלוסייה הניאנדרתלי­ת, שחיה באירופה, זמן רב לפני שההומו סא פיינס הגיעו לשם.

הממצא מראה שבמשך 100 אלף שנים לפחות חיו בארץ במקביל וב שיתוף שני טיפוסי אדם: אנשי נשר רמלה וההומו סאפיינס. על פי חוק רים מאוניברסיט­ות תל אביב והעב רית, "טיפוס אדם נשר רמלה" חולק תכונות גם עם הניאנדרתלי­ם, בעיקר בשיניים ובלסת, וגם עם בני אדם קדומים כדוגמת ההומו ארקטוס, בעיקר בגולגולת. עם זאת, הוא שונה מהאדם המודרני - מבנה הגולגולת אחר לחלוטין, אין לו סנטר והשיניים גדולות מאוד.

בעקבות ממצאי המחקר, החוק רים סבורים שקבוצת האדם הקדום "נשר רמלה" היא אוכלוסיית המו צא שממנה התפתחו מרבית אוכלו סיות האדם בפליסטוקן התיכון, כולל הניאנדרתלי­ם מאירופה, והם אלה שהזדווגו עם ההומו סאפיינס, שה גיעו לאזור לפני כ 200 אלף שנים.

מאחורי התגלית, שהתפרסמה בכתב העת ,"Science" עומדים צוות אנתרופולוג­י בראשות פרופ' ישראל הרשקוביץ, ד"ר הילה מאי וד"ר רחל שריג מהפקול טה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיט­ת ת"א, וצוות ארכיאולוגי בראשות ד"ר יוסי זיידנר מהמכון לא רכיאולוגיה באוניברסיט­ה העברית בירושלים.

החפירות נוהלו מטעם המכון לארכיאולוג­יה ע"ש זינמן, אוניברסיטת חיפה. פרופ' הרשקוביץ הסביר כי "מציאת טיפוס חדש של אדם מאפשרת לנו לעשות סדר בעולם המאובנים, לה רכיב חתיכה נוספת בפאזל של הת פתחות האדם הקדום ולהבין את המ סעות שעבר ברחבי העולם הישן". לדבריו, "'טיפוס אדם נשר רמלה' הוא הגשר שבין האוכלוסיות האסיאתיות והאירופאיו­ת בפליסטוקן התיכון. המאובן האנושי התג לה לפני כעשור על ידי ד"ר זיידנר מהאוניברסי­טה העברית בחפירות הצלה, שנערכו באתר ששוכן באזור הכרייה של מפעל המלט נשר, הסמוך לעיר רמלה. בעומק שמונה מט רים, נחשפו עצמות של בעלי חיים, שבהם סוסים, יחמורים ושורי בר, כלי אבן וכן עצמות אדם. צוות בינלאומי, בהובלת החוקרים הישראלים, זיהה אותו מורפולוגית )מבחינה ביולוגית( כשייך לטיפוס חדש של אדם, שלא מוכר למדע. זהו טיפוס האדם הראשון שמוגדר בארץ.

"התגלית יוצאת דופן", אומר זיידנר. "לא העלינו על דעתנו שלצד ההומו סאפיינס הקדומים הסתובבה פה קבוצת אדם נוספת, ששרדה עד שלב מאוחר בהיסטוריה האנושית".

ד"ר שריג סבורה שהגילוי יוביל לכך שההיסטוריה של הניאנדרתלי­ם תילמד באופן שונה. זאת מאחר שלא מדובר בסיפור אירופי ייחודי אלא בסיפור רחב הרבה יותר, אירופי אסיאתי, והלבנט הוא נקודת ההתחלה או נקודת החיבור בין שתי היבשות.

ד"ר הילה מאי מדגישה כי "כל מאובן חדש שמתגלה בכלל ובאזורנו בפרט, עשוי להביא לתפנית בסיפור".

 ??  ?? הדמיית שלד "אדם נשר רמלה" צילום: אוניברסיטת תל אביב
הדמיית שלד "אדם נשר רמלה" צילום: אוניברסיטת תל אביב
 ??  ?? ישראל הרשקוביץ, הילה מאי ורחל שריג מציגים את הממצאים
ישראל הרשקוביץ, הילה מאי ורחל שריג מציגים את הממצאים
 ?? צילום: ד"ר יוסי זיידנר ?? בעומק שמונה מטרים. אתר החפירות נשר רמלה
צילום: ד"ר יוסי זיידנר בעומק שמונה מטרים. אתר החפירות נשר רמלה
 ??  ??
 ??  ?? מגזין Science
מגזין Science

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel