Israel Hayom

פרסום בתאורת ניאון

-

באמצע שנות ה 50 הגיע לארץ אמצעי פרסום חדש ומלהיב, בצורת שלטי ניאון גדולים שהוצבו על גגות בתים במפגשי רחו בות מרכזיים בע רים רבות בישראל. היתה זו אטרקציה גדולה שמשכה את עיני העוברים וש בים. בתחילה תאורת הניאון היתה בעלת צבע אחד, בהיר, ולאחר מכן שולבו שכלולים כמו צבעי ניאון עשירים, כיבוי השלט והדלקתו באופן הדרגתי וחוזר חלילה, ועוד.

 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel